Tıp Fakültesi

 

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ 

EĞİTİM PROGRAMI AMAÇ ve ÖĞRENİM HEDEFLERİ

 

AMAÇ:

 1. Toplum odaklı sağlık hizmeti sunma becerisine sahip,
 2. Ülkemizin ve bölgemizin ihtiyaçlarını dikkate alan, koruyucu hekimliği ve toplum sağlığını önceleyen,
 3. Ülkemizin sağlık sistemine hâkim, sağlık koşullarını ve özelliklerini kavramış ve önemseyen,
 4. Topluma ve bireylere yeterli ve nitelikli sağlık hizmeti sunacak yetkinlikte, minimum güncel Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (UÇEP) ile uyumlu temel alan bilgisi, temel hekimlik, adli, acil ve ilk yardım uygulamalarını yapabilen,
 5. İnsani ve bilimsel etik değerlere saygılı ve uygulayan,
 6. Yaşam boyu öğrenme tutum ve becerisine sahip,
 7. Bilimsel araştırma ilkelerini benimsemiş
 8. Ekip üyesi olarak çalışmanın önemini de kavramış,
 9. İletişim becerilerini üst düzeyde kullanan,
 10. Birinci basamak sağlık kurumunda yönetici olabilecek nitelikte,
 11. Çağdaş sağlık anlayışına sahip hekimler yetiştirmektir.

 

HEDEFLER:

 

Bilgi:

 1. İnsan vücudundaki doku, organ ve sistemlerin normal yapı ve işlevlerini tanımlar,
 2. İnsan organizmasındaki moleküler, hücresel, fizyolojik ve biyokimyasal mekanizmaları açıklar,
 3. Hastalıkların çevresel, gelişimsel, genetik, metabolik, immün, enfeksiyöz ve travmatik nedenlerini, oluşum mekanizmalarını ve dokular/sistemler üzerindeki etkilerini açıklar,
 4. Ülkemizde sık görülen sağlık sorunlarının özgün epidemiyolojik özelliklerini ve klinik, laboratuvar ve görüntüleme bulgularını sayar ve yorumlar,
 5. Bireyin yaşamını tehdit eden durumları tanıyıp, hayat kurtarıcı müdahale, tedavi ve takiplerini açıklar,
 6. İnsan sağlığı üzerine olumsuz etkileri olan psikolojik, sosyal, kültürel ve ekonomik faktörleri açıklar,
 7. Hekimlik meslek etiği kurallarını sayar ve etik sorunları tanımlar,
 8. Sağlık sistemlerini, sağlık hizmetlerinin örgütlenme, yönetim, finansman ve sağlık insan gücü açısından tanımlar,
 9. Hekimin yasal görev ve sorumluluklarını adli tıp ve sağlık hukuku açısından değerlendirir,
 10. Mesleki sağlık ve güvenlik risklerini sayar,
 11. Bireylerin ruhsal, fiziksel ve sosyal sağlığının izlenme, korunma ve rehabilitasyon yöntemlerini açıklar,
 12. Bilimsel araştırma yapma basamaklarını sayar,
 13. Hastalık ve sorun yönetiminin temel ilkelerini açıklar,
 14. Topluma yönelik sağlık hizmeti ve eğitimi programları ile sosyal sorumluluk programlarının özelliklerini sayar

 

Beceri:

 1. Her türlü hastadan genel ve soruna yönelik öykü alır,
 2. Genel ve soruna yönelik fizik muayene yapar,
 3. Ayaktan ve yatan hastalarda, adli olgularda kayıt tutar, raporlar ve bildirim yapar,
 4. Hastalıkların tanısını koyabilmek için uygun temel tanı yöntemlerini uygular,
 5. Ülkemizde sık görülen sağlık sorunlarını tanır ve koruyucu önlemler alıp hastalıkların tedavisini planlar, takip eder,
 6. Sağlık hizmeti sunan ekibe etkin ve uygun biçimde katkı sunar,
 7. Mesleki gelişimleri için gerekli güncel bilimsel bilgiye ulaşır,
 8. Hastalar, hasta yakınları, meslektaşları ve çalışma arkadaşları ile etkili ve dürüst iletişim kurar,
 9. Özel koşullarda da etkin ve uygun iletişim sağlar,
 10. Sağlık açısından risk yaratan çevresel ve mesleki etmenleri belirler ve önlem alır,
 11. Toplumun sağlık sorunlarının tanımlanmasına ve çözümlenmesine yönelik araştırmalar planlar, yürütür ve raporlar,
 12. Toplumu tehdit eden olağandışı sağlık sorunları bulunduğunda ihtiyaçları belirleyerek çözüm sürecini yönetir,
 13. Gerekli olan durumlarda sektörler arası iş birliği yapar, diğer disiplinler ve farklı mesleklerle ortak çalışmalarda bulunur,
 14. Mesleki bilgi ve becerilerini kullanarak diğer sağlık çalışanlarına etkin hizmet içi eğitim verir,
 15. Topluma yönelik sağlığı geliştirme ve sağlık eğitimi programları planlar ve yürütür,
 16. Topluma yönelik sosyal sorumluluk projeleri planlara ve yürütür.

 

Tutum:

 1. Hekimin öncelikli görevinin, insan yaşamını ve sağlığını korumak ve geliştirmek olduğunu benimser,
 2. Görevlerini uygularken evrensel tıp etiği ilkelerini gözetir,
 3. Sağlık kaynaklarının kullanımında sağlık ekonomisinin temel kurallarına uygun hareket etmenin önemini kavrar,
 4. Bilimsel ve eleştirel düşünme yaklaşımının önemini benimser,
 5. Mezuniyet öncesi ve sonrası sürekli yenilenme ve gelişimin öneminin farkında olur,
 6. Acil durumlarda hekim olarak müdahale edebilme sorumluluğunu taşır,
 7. Hasta ve yakınlarına sağlık durumu ile ilgili doğru bilgi vermenin ve hastalara yapılacak her türlü girişimde bilgilendirilmiş onamlarını almanın önemini kavrar,
 8. Meslek yaşamı boyunca hastalar, hasta yakınları, meslektaşları ve çalışma arkadaşları ile dürüst ve etkili iletişim kurmanın, meslek etiği ve deontoloji kurallarına uygun davranılması gerektiğinin bilincindedir,
 9. İnsan haklarına ve hasta haklarına saygı göstermesi gerektiğinin bilincindedir,
 10. Sağlık alanında ekip çalışmasını önemser,
 11. Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olur, toplum sağlığını korumanın ve geliştirmenin önemini savunur.

 

 

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HİZMET AMACI

Hasta, hasta yakını ve sağlık çalışanı memnuniyetini en üst düzeyde sağlamayı hedefleyen, Fakültemizin misyonu ve vizyonu doğrultusunda, kalite yönetim sistemleri tarafından onaylanıp belgelendirilmiş, sürekli, nitelikli, sağlığı geliştirici, koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmeti sunmaktır.

 

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HİZMET HEDEFLERİ

 1. Hasta ve hekim hakları dengesi gözeterek kaliteli sağlık hizmeti sunmak,
 2. Bölgenin öncelikli sağlık sorunlarını ve ihtiyaçlarını belirleyip, yapılandırmak ve organizasyonu buna göre şekillendirmek,
 3. Sağlık alanındaki güncel teknolojik alt yapı olanaklarına ulaşarak, bu olanakları hastaların tanı/tedavisinde en üst düzeyde kullanmak,
 4. Eğitimi önceleyen, alanında yetkin, nitelikli sağlık hizmeti sunabilen ve sürekli kendisini geliştiren sağlık çalışanları ile hizmet vermek,
 5. Ayaktan ve yataklı tanı ve tedavi birimlerini sağlık hizmeti sunan ve almaya gelen herkes için konforlu, temiz ve kolay ulaşılabilir kılmak,
 6. İl Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu, Meslek Odaları, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri gibi yerel mesleki paydaşlar ile yakın iş birliği ve uyum içerisinde çalışmak,
 7. Çalışanların ve öğrencilerin sağlığını korumak, mesleki sağlık ve güvenliğini sağlamaktır.

 

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA AMACI

Temel bilimler, klinik bilimler, toplum sağlığı ve koruyucu hekimlik alanında ulusal ve uluslararası araştırmaların ve projelerin planlanması, yürütülmesi, sonuçlarının bilim dünyası ve toplumla paylaşılmasıdır.

 

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA HEDEFLERİ

 1. Temel bilimler, klinik bilimler, toplum sağlığı ve koruyucu hekimlik alanında, tıp eğitimi ve sağlık politikaları konularındaki araştırmalara ve projelere katılmayı teşvik etmek,
 2. Araştırmaların etik ilkelere ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesini sağlamak,
 3. Tıp Fakültesi öğrenci ve öğretim üyelerine sürekli gelişim ve yenilenme etkinlikleri kapsamında bilimsel araştırma yapma, bilimsel proje hazırlama ve bilimsel makale yazma gibi temel konularda eğitim verilmesini sağlamak, Tıp Fakültesi ve ilgili birimlerde bilimsel araştırmalara olanak sağlayacak teknik donanım, altyapı ve eleman desteğini güçlendirmek,
 4. Tıp Fakültesi’nde üretilen bilimsel projelerin sonuçlarının yayınlanacağı/sunulacağı kongre ve diğer bilimsel etkinliklere katılımın desteklenmesi için gerekli koşulları oluşturmak ve teşvik etmek,
 5. Tıp Fakültesini, akademik kadrosunun bilimsel yayın, proje, atıf ve patent sayısı acısından ulusal ve uluslararası düzeyde ön sıralara çıkartmak,
 6. Fakültemiz öğretim üyelerinin editörlüğünde yayımlanmakta olan Namık Kemal Tıp Dergisi’nin geliştirilmesini teşvik etmektir.

 

Tamamına Erişmek için tıklayınız.