Tıp Fakültesi

 

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ (NKUTF) MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİMİ

 

AMAÇ

İnsani ve bilimsel etik değerlere saygılı ve bunları uygulayan, topluma ve bireylere yeterli sağlık hizmeti sunacak yetkinlikte temel alan bilgisine, mesleki beceri ve tutuma sahip, nitelikli ve bütüncül sağlık hizmeti sunmanın yanı sıra iletişime açık ve ekip üyesi olarak çalışmanın önemini açıklayabilen, soran ve sorgulayan, uluslararası standartlarda yaşam boyu öğrenme tutum ve becerisine sahip ve bilimsel araştırma ilkelerini benimsemiş, ülkemizin sağlık sistemini ve sağlık sorunlarını kavramış, önemseyen ve analitik düşünme yöntemiyle sağlık sorun ve olaylarına bunlara çözüm bulan hekimler yetiştirmektir.

 

HEDEFLER:

Eğitim hedeflerimiz, bilgi tutum ve davranışlarda kazandırmayı hedeflerimiz olarak 3 başlıkta sunulmuştur.

 

Bilgi

NKÜTF’yi bitiren hekimler;

İnsan vücudundaki organ, doku ve sistemlerin normal yapı ve işlevlerini tanımlayabilecek, insan organizmasındaki hücresel, moleküler, fizyolojik ve biyokimyasal mekanizmaları açıklayabilecek, hastalıkların çevresel, gelişimsel, genetik, metabolik, otoimmün, enfeksiyöz ve travmatik nedenlerini, oluşum mekanizmalarını ve dokular/sistemler üzerindeki etkilerini açıklayabilecekler, ülkemizde sık görülen sağlık sorunlarının özgün epidemiyolojik özelliklerini ve klinik/laboratuvar/görüntüleme bulgularını sayabilecek, yorumlayabilecek ve tedavisini planlayabilecekler, bireyin yaşamını tehdit eden durumları tanıyıp, hayat kurtarıcı müdahale ve tedavileri yönetebileceklerdir.

Toplumu tehdit eden olağandışı sağlık sorunları bulunduğunda ihtiyaçları belirleyerek çözüm sürecini yönetebilecekler, insan sağlığı üzerine olumsuz etkileri olan psikolojik, sosyal, kültürel ve ekonomik faktörleri açıklayabilecekler, bireylerin ruhsal, fiziksel ve sosyal sağlığının izlenme, korunma, rehabilitasyon yöntemlerini ve mesleki riskleri sayabilecekler, sağlık sistemlerini, Türkiye’de sağlık hizmetlerinin örgütlenme, yürütülüş biçimi ve finansmanını tanımlayabilecekler, hekimlik meslek etiği kurallarını sayabilecekler ve etik sorunları tanımlayabilecekler, güncel sağlık mevzuatını; hekimin yasal görev ve sorumlulukları, adli tıp ve sağlık hukuku açısından değerlendirebileceklerdir.

 

Beceri

NKÜTF’yi bitiren hekimler;

Ulusal Çekirdek Eğitim Programı’nda (UÇEP) tanımlanmış temel hekimlik uygulamalarını asgari düzeyde yapabilecekler, ayrıntılı anamnez alabilecekler, ayrıntılı fizik muayene yapabilecekler, hastalıkların ön tanısını koyabilmek için gerekli ön işlemleri yapıp yönlendirebilecekler, temel tanı yöntemleri hakkında bilgi sahibi olacak ve tedavi edebilecekler, düzenli, yeterli ve tıbbi terminolojiye uygun kayıt tutup, bildirim yapabilecekler, sağlık hizmeti sunan ekibe etkin ve uygun biçimde katkı sunabilecekler, birinci basamak şartlarına uygun izlem ve kontrolleri yapabilecekler, sağlık sorunlarının özelliklerine göre uygun olan korunma basamak/basamaklarını uygulayabilecekler, hastalar, hasta yakınları, meslektaşları ve çalışma arkadaşları ile etkili ve dürüst iletişim kurabilecekler, kötü haber verme, mesleksel geri bildirim verme, bilgi paylaşımı, risk iletişimi gibi özel koşullarda da etkin ve uygun iletişim sağlayabileceklerdir.

Mesleki risklere karşı önlem alabilecekler, sağlık açısından risk yaratan çevresel etmenleri belirleyecekler, bu etmenlerin yönetimini gerçekleştirecekler ve ilgililere yol gösterebilecekler, toplumun sağlık sorunlarının tanımlanmasına ve çözümlenmesine yönelik araştırmalar planlayacak, yürütecek ve raporlayabilecekler, sağlık hizmetleri ve hekimlik mesleği ile ilgili politikaların oluşturulmasında karar verme süreçlerine katılabilecek, öncülük edebilecekler, mesleki gelişimleri için gerekli güncel bilgiye ulaşabilecekler, gerekli olan durumlarda sektörler arası işbirliği yapabilecek, diğer disiplinlerle ortak çalışmalarda bulunabilecekler, mesleki bilgi ve becerilerini kullanarak hastalara, diğer sağlık çalışanlarına etkin rehberlik yapabilecek ve eğitim verebileceklerdir.

 

Tutum

NKÜTF’yi bitiren hekimler;

Hekimin öncelikli görevinin, insan yaşamını ve sağlığını korumak ve geliştirmek olduğunu benimseyecekler, sağlık alanında ekip çalışmasını önemseyecekler, toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olacaklar, toplum sağlığını korumanın ve geliştirmenin önemli olduğunu savunacaklar, meslektaşları ve sağlık personeli ile olan ilişkilerinde, meslek etiği ve deontoloji kurallarına uygun davranılması gerektiğinin bilincinde olacaklardır.

Görevlerini uygularken evrensel tıp etiği ilkelerini gözetecekler, hasta ve yakınlarına sağlık durumu ile ilgili doğru bilgi vermenin ve hastalara yapılacak her türlü girişimde bilgilendirilmiş onamlarını almanın önemini kavrayacaklar, hastalar, hasta yakınları, meslektaşları ve çalışma arkadaşları ile dürüst ve etkili iletişim kurmanın önemini içselleştirmiş olacaklar, insan haklarına ve hasta haklarına saygı göstermesi ve sağlık kaynaklarının kullanımında sağlık ekonomisinin temel kurallarına uygun hareket etme gerekliliğinin bilincinde olacaklardır.

Sağlık alanında ekip çalışmasını önemseyecekler, meslektaşları ve sağlık personeli ile olan ilişkilerinde, meslek etiği ve deontoloji kurallarına uygun davranılması gerekliliğin önemini kavramış olacaklardır.

Bilimsel ve eleştirel düşünme yaklaşımını benimseyecekler, hekimlik yaşamı boyunca mesleki bilgilerini güncelleme gerekliliğini benimseyecekler, acil durumlarda hekim olarak müdahale edebilme sorumluluğunu taşıyacaklardır.

 

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HİZMET AMACI

Öğrencilerimizin eğitimlerine en üst düzeyde katkıda bulunacak şekilde, hasta, hasta yakını ve sağlık çalışanı memnuniyetini sağlamayı hedefleyen, Tıp Fakültesi’nin misyonu ve vizyonu doğrultusunda, nitelikli, sağlığı geliştirmeyi de hedefleyen bütüncül bir anlayış ile sağlık hizmeti sunmaktır.

 

HİZMET HEDEFLERİ

Bölgemiz ve ilimizin öncelikli sağlık sorunlarını ve ihtiyaçlarını belirleyerek Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde uygulamalı eğitim alan tıp fakültesi öğrencilerinin ve diğer öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda gereken düzenlemeleri yaparak hasta ve hekim hakları dengesi gözeterek konforlu, temiz ve eğitime uygun kılarak sağlık hizmeti sunmak, çalışanların ve öğrencilerin sağlığını korumak ve iş güvenliğini sağlamak, sağlık alanındaki güncel teknolojik alt yapı olanaklarına ulaşarak, bu olanakları hastaların tanı/tedavisinde ve öğrenci eğitiminde en üst düzeyde kullanmak, İlimizde sağlık ile dolaylı ya da doğrudan ilgi kamu/özel kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları gibi ortak paydaşlar ile işbirliği ve uyum içerisinde çalışmaktır.

 

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA AMACI

Sağlık hizmeti planlama, sunumu ve değerlendirme başta olmak üzere tıp ve sosyal bilimler alanında ulusal ve uluslararası araştırmaların ve projelerin planlanması, yürütülmesi, sonuçlarının bilim dünyası ve toplumla paylaşılmasıdır.

 

ARAŞTIRMA HEDEFLERİ

Kanıta dayalı tıp eğitimi uygulamalarını gözeterek uluslararası, ulusal gereksinimleri dikkate alarak tıp ve sosyal bilimler alanında etik ilkeler ve müfredata uygun şekilde araştırma/proje yapılmasını/katılmayı teşvik etmek,

Tıp Fakültesi’nde bilimsel araştırmalara olanak sağlayacak teknik donanım, altyapı ve eleman desteğini güçlendirirken, bilimsel araştırma yapma, bilimsel proje hazırlama ve bilimsel makale yazma gibi temel konularda eğitim verilmesini sağlamak, üretilen bilimsel projelerin sonuçlarının yayınlanacağı/sunulacağı kongre ve diğer bilimsel etkinliklere katılımın desteklenmesi için gerekli koşulları oluşturmak, destek/teşvik etmek ve teşvik verilmesini sağlamak, fakültemiz öğretim üyelerinin ve öğrencilerinin editörlüğünde yayımlanmakta olan bilimsel dergilerin geliştirilmesini teşvik etmektir.

Tamamına erişmek için tıklayınız