Tıp Fakültesi

Aile Hekimliği


Misyon - Vizyon

Tanım

Aile hekimliği; kişilerin yaş, cinsiyet ve hastalığını ayırmadan, kayıtlı birey ve ailelere kişiye yönelik koruyucu hekimlik hizmetleri ve ilk basamak tedavi hizmetlerini ekip anlayışı içinde ve ekiple birlikte sunabilen, sağlıkla ilgili her türlü soruna; ilk yaklaşımda bulunan ve gerekirse diğer dal uzmanları ile konsülte eden, hastasını değerlendirirken hastalık oluşumunda fiziksel, ruhsal, sosyal faktörlerin de rollerini dikkate alan, kronik, rekürren ve terminal dönemdeki hastalıkların sürekli bakımını yapabilen, sektörler arası koordinasyon kurabilen, hastasının sağlık haklarını üçüncü kişilere karşı savunabilen, tıp fakültesi sonrası uzmanlık eğitimi almış olan hekimler tarafından sunulan sağlık hizmetlerinin bütününü kapsayan akademik disiplindir.

 

Misyonumuz ve Vizyonumuz;

Misyonumuz

 

Tıp öğrencilerinin Aile Hekimliği disiplini ile ilgili farkındalıklarını sağlamak ve tıp öğrencilerinin mezuniyet sonrasında birinci basamak sağlık hizmeti sunumunda kullanacakları bilgi, beceri ve tutumları kazanmalarına katkıda bulunmak. Aile Hekimliği çekirdek yeterliliklerine sahip, toplumun sağlık sorunlarına duyarlı, koruyucu hekimliği ön planda tutan, güncel tıbbi bilgiyi takip eden, sürekli öğrenme alışkanlığı kazanmış, kanıta dayalı ve nitelikli sağlık hizmeti sunacak, etik değerleri gözeten, iyi iletişim kurabilen aile hekimliği uzmanları yetiştirmek Birinci basamak sağlık hizmeti sunumuna ışık tutabilecek bilimsel araştırmalar yapmak. Güncel bilgilerin ışığında, toplumun gereksinimlerine uygun Aile Hekimliği hizmeti vermek ve diğer tıp disiplinleri ile işbirliği yapmaktır.

Vizyonumuz

Aile Hekimliği disiplininin temel ilkeleri çerçevesinde, güncel bilgi ve becerilerle donatılmış, birinci basamak sağlık hizmeti sunacak hekimlerin yetiştirildiği; Aile Hekimliği disiplinine ışık tutacak, toplumun ihtiyaçlarına yönelik bilimsel araştırmaların yürütüldüğü; yaş, cinsiyet ve rahatsızlık ayrımı yapmaksızın tıbbi bakım arayan her bireye kapsamlı, sürekli ve nitelikli hizmet sunulan bir merkez olmaktır.


Eğitim Etklinlikleri

Tıp Eğitimi: Aile Hekimliği: 3 sınıflar için toplam 4 saat, 5. Sınıflar için toplam 39 saat ders programında  ve 6. sınıf   intörn eğitim programında 1 ay süre ile yer almaktadır.

Tıpta uzmanlık sınavı (TUS) ile gelen araştırma görevlilerine eğitim programları çerçevesinde mesleki yeterlilik diploması kazandırmaktadır. 

SAĞLIK HİZMETLERİ

Anabilim Dalımızın Üniversitemizin Aile Hekimliği polikliniğinde birinci basamak sağlık hizmetleri verilmektedir. Bu kapsamda, her yaştaki bireye yönelik bireysel koruyucu sağlık hizmetleri, periyodik sağlık muayeneleri, aile planlaması ve cinsel sağlık danışmanlığı,  sağlık eğitimi, kronik hastalık takibi, akut hastalıkların tanı ve tedavisi ve laboratuar hizmetleri sunulmaktadır.


Bilimsel Etkinlikler

Anabilim Dalı'nda çeşitli bilimsel araştırmalar yapılmakta ve projeler yürütülmektedir. Yürütülmekte olan bilimsel çalışmalar sıklıkla multidisipliner niteliktedir.


İletişim

Dr. Öğr. Üyesi EDA ÇELİK GÜZEL

ecguzel@nku.edu.tr

(0282) 250 5621