Tıp Fakültesi

Adli Tıp


Misyon - Vizyon

TANIM:

Adli Tıp, bireyin ve toplumun tıp bilimi ile ilgili hukuki sorumlarının çözümlenmesinde tıbbi bilgi ve yöntemleri uygulayan tıpta uzmanlık alanıdır.

Adli Tıp uzmanlık alanı özel yetkileri gerektirir. Bu yetkileri tıbbi etikl ilkeler yanında yasal düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirir.

Klinikte ve ölüm sonrası çalışmalarında bulguları ayır eder. Bulguların toplanması, incelenmesi ve kayıt edilmesini sağlar. Bulguları bilimsel yöntemlerle inceler, açıklar ve ortaya koyar. Bu etkinlikleriyle, bilimsel yöntemlerle elde edilmiş nesnel kanıtlar sunar.

Olgu ve olaylarda tıbbi bilgi ve yöntemleri kullanarak tanı koymanın yanında, bilimsel yöntemlerle olayın ya da durumun hangi koşullarda ne zaman, nasıl, hangi mekanizmalarla gerçekleştiğinin ve eşlik eden durumların ortaya konmasına çalışır.

ÖZGÖREVİMİZ (MİSYONUMUZ):

Mezuniyet öncesi tıp eğitimi alan Tıp Fakültesi öğrencilerine ve mezuniyet sonrası uzmanlık eğitimi alan araştırma görevlilerine, meslek yaşantıları boyunca gereksinim duyacakları, Adli Tıp disiplinine özgü bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmak, çağdaş bilim ve teknolojiden yararlanarak yetkin, sorumluluk sahibi, bilgiyi toplum ve adalet için kullanabilen, insan, bilim, ülke sevgisine ve özgür düşünceye sahip, çalışkan, dürüst ve paylaşımcı bireyler, adli bilimler alanında uzmanlaşmış kişiler yetiştirmek, ürettiği bilgi ve nitelikli insan gücü ile ülkemizin kalkınmasına ve dünya bilimine katkıda bulunmak, yargıya ve topluma hizmet edebilecek araştırmalar üretmek  Anabilim dalımızın ana misyonunu oluşturmaktadır.

Kendisine kanunla tanınmış olan adli bilirkişilik görevini her zaman bilimsel kıstas ve tespitler ışığında, en tarafsız, bağımsız ve güvenilir şekilde icra etmek; gerçeğin ortaya çıkmasına ve adaletin tecellisine mümkün olan en hızlı hizmet politikası ile tıbbi etik değerler ve bilimsel düşünce çerçevesinde akademik faaliyetler doğrultusunda, Anabilim Dalımızın adli makamlara sunduğu bilirkişilik hizmet misyonudur.

Lisans Programı Eğitim Amaçlarımız:

 • Adli tıbbın ne anlama geldiğinin anlaşılması
 • Adli Tıp eğitiminde interaktif yöntemleri uygulamak
 • Hekimlik mesleğini uygularken gereksinim duyacağı terminolojiyi, ölüm ve çeşitli travmaların oluş mekanizmaları ile sonuçlarını ilişkilendirme becerisini kazandırmak
 • Adli otopsinin önemini anlamalarını sağlamak
 • Adli olgu ve olayların çözümünde gerekli bilimsel ve teknik bilgileri ve adli olguda çözümleme metotlarını öğrenmesi
 • Öğrencinin; mesleğini uygularken tabi olduğu hukuki kuralları bilmesi
 • Adli tıbbi olgularda, olayların hukuki kavramlarla ilişkilerini anlayabilecek, ifade edebilecek, bir rapor halinde adli makamlara sunabilecek düzeyde bilgi ve beceri sahibi olması amaçlanmaktadır.

Lisansüstü seviyede Eğitim Amaçlarımız:

 • Lisansüstü öğrencilere çeşitli otopsi tekniklerini kullanmayı öğretmek
 • -Lisansüstü öğrencilere tanı sırasında kullanacağı ileri teknikleri kullanmayı öğretmek
 • -Yeterli ve doğru tanı koyup rapor yazabilen, bir adli ölüm ve travma olgusunda tek başına ve etkili çözümler üretebilen uzmanlar yetiştirmek,
 • Yüksek bilgi seviyesine sahip, alt yapısı güçlü, bilgilerini güncelleyen ve araştırabilen, etik kurallara bağlı kaliteli Adli Tıp uzmanları yetiştirmektir.

ÖZNİYETİMİZ (VİZYONUMUZ):

Adli Tıp anabilim dalımız ulusal adli tıp uygulamalarında daha etkin rol alabilmesi için gerekli faaliyetleri yürütmek. 

Adli tıp alanında, eğitim, araştırma ve hizmet kalitesiyle ön plana çıkarak, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın, yenilikçi, bilgi üreten, ürettiğini paylaşan, kurumsal yapılanmasını tamamlamış; çalışanlarının ve öğrencilerinin sahiplendiği ve içinde bulunmaktan mutluluk duyduğu ve referans alınan bir Anabilim Dalı olmaktır.

TEMEL DEĞERLERİMİZ:

 • İnsanı merkeze alan, özgürlükçü, yenilikçi, adaletli, paylaşımcı, çevreye saygılı, sorgulayıcı ve üretken olmak
 • Her ne olursa olsun, her durumda ve koşulda bağımsızlığı korumak
 • Yapılan işin önemine uygun bir sorumluluk duygusu ile çalışmak
 • Adaleti ve gerçeği üstün tutan bir tarafsızlık içinde olmak
 • Bilimsel kıstaslardan sapmamak
 • Mesleğin ve işin gerektirdiği eğitim ve yetkinliklere sahip olmak
 • Doğruluk ve güvenirlikten asla taviz vermemek
 • En yeni teknolojileri takip etmek ve uygulamaya geçirmek
 • Ulusal ve uluslararası standartlara uygun koşullarda hizmet vermek
 • Şeffaf olmak ve gerekli hallerde denetime açık durmak
 • Görevini yaparken, kişi ve kurumların gizli kalması gereken bilgilerini, sır ve mahremiyetlerini korumak
 • İnsan haklarına saygıyı her daim temel bir evrensel hak olarak görüp gözetmek
 • İş süreçlerinde Verimliliği yüksek tutmak, kaynak israfına yol açmamak
 • Hizmet kalitesinde süreklilik ve başarıyı koşullarını sağlamak ve sağlamlaştırmak
 • Adaletin gecikmemesi ve gerçeğin bir an önce tespiti için mümkün olan hızlı şekilde davranmak.

HİZMET ve ÜRÜNLERİMİZ:

 1. Lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretim
 2. Bilimsel araştırma
 3. Bilimsel danışmanlık
 4. Poliklinik / Bilirkişilik hizmetleri

SUNULAN ADLİ TIBBİ POLİKLİNİK / BİLİRKİŞİLİK HİZMETLERİ

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama Araştırma Merkez Müdürlüğümüzde (Tıp Fakültesi Hastanesinde) hafta içi saat 08:30-17:30 arasında aktif hizmet verilmektedir.

1) Resmi Bilirkişilik:

Adli tıp ve Adli bilimler alanında mahkeme, savcılık, özel ve tüzel kişilere resmi ve özel bilirkişilik hizmetleri verilmektedir.

2) Bilimsel Mütalaa (Uzman Görüşü):

Adli Tıp Anabilim Dalı, adli tıp ve adli bilimler alanındaki bilirkişilik hizmetlerini Savcılık ve Mahkemelere sunduğu gibi, kişilerin veya taraf vekillerinin talep etmesi durumunda HMK madde 293 ve CMK madde 67 kapsamında “bilimsel mütalaa” düzenlemektedir.

 

Resmi ve özel bilirkişilik hizmeti veren öğretim üyelerimizden talep edilebilecek raporlar;

 • 5237 sayılı TCK 86, 87, 88 ve 89. maddeleri (travma) kapsamında; yaralanmaların muayene ve/veya dosya incelemesi ile raporlandırılması,
 • Ölüm nedeni, mekanizması ve ölümle ilgili diğer konuların değerlendirmesi,
 • İstismar ve İhmal muayeneleri (Çocuk, yaşlı, kadın ve engelli gibi incinebilir gruplar)
 • Ceza sorumluluğu değerlendirmesi ((5237 sayılı TCK kapsamında 32/1 ve 32/2 . md)
 • Hukuki sorumluluk değerlendirilmesi (Vasi tayini, müşaveret, kaza-i rüşt)
 • Akıl ve ruh sağlığı muayeneleri
 • 12-15 yaş arası çocuklarda fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılayamaması veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişip gelişmediği (5237 sayılı 31/1, 31/2 . md)
 • Alkol ve uyutucu-uyuşturucu kullanıp kullanmadığı veya düzeylerinin medikolegal yorumlanması,
 •  Alkol ve uyutucu uyuşturucu madde etkisinin adli olaylarda değerlendirilmesi,
 • Yaş Tayini
 • İş kazaları ve trafik kazaları sonucu oluşan arazlarda Maluliyet Hesaplamaları (Meslekte Kazanma gücü kayıp oranı),
 • Malpraktis (Tıp Uygulamalarında Hata) değerlendirmesi
 • Adli Tıp Anabilim Dalında, mahkemeler, savcılıklar ve kolluk tarafından yukarıda özetlenen konularda istenilen adli-tıbbi muayene ve rapor düzenleneme hizmetlerinin yanı sıra özel/tüzel kişilerin başvuruda bulunması halinde CMK 67/6 ve HMK 293. maddeleri kapsamında” Tedavi Masrafları ve Tazminat Hesaplamaları, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı etkisi ile emniyetli araç kullanıp kullanmayacağı, adli belge incelemesi (yazı ve imza karşılaştırması) hususunda  uzman mütalaası hizmeti de verilmektedir.

 

ANABİLİM DALININ FİZİKSEL MEKAN ÖZELLİKLERİ:

Adli Tıp Anabilim Dalı Polikliniği, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğümüze ait Hastane binasının morg ünitesinde yer almakta olup, birimize hastanenin poliklinik ve acil girişlerinden ulaşılabildiği gibi cenaze giriş çıkışlarının yapıldığı morg girişinden de ulaşılabilmektedir.

Birim içerinde poliklinik işlerinin veri giriş ve raporlamaların yapıldığı sekreter odası ve hastaların muayene edildiği uygun poliklinik/doktor odası yer almaktadır.

Cumhuriyet Savcılarının talebi doğrultusunda hizmet verilebilmesi amacı ile münferit havalandırması mevcut, 2(iki) adet otopsi masası, eviye ve otopsi işlemi malzemeleri gibi teknik ve fiziki koşulları sağlanmış, otopsi salonu mevcuttur.

Adli Tıp poliklinik hizmetleri diğer hastalardan bağımsız bir şekilde yürütülmektedir. 

Yargılama ve soruşturmanın gizliliği bağlamında, ayrı bir yerde muhafaza edilmesi gereken sonuçlanmış adli raporların arşivlendiği, kilitli dolapları olan ayrı bir arşiv odası mevcuttur.


 

 


Eğitim Etklinlikleri

EĞİTİM ETKİNLİKLERİ:

Mezuniyet öncesi Tıp Fakültesi (Lisans) öğrenci dersleri;

 • Dönem 3 öğrencilerine Kurul dersi
 • Dönem 5 stajyer öğrencilerine staj eğitimi
 • Dönem 6. internlerine (seçmeli) ön hekimlik stajı

Lisansüstü eğitim:

 • TUKMOS Adli Tıp Uzmanlık Eğitimi Müfredatı kapsamında Adli Tıp Uzmanlığı alanında Araştırma Görevlisi eğitimleri
 • Sağlık Bilimleri Enstitüsü  Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programı : Adli Hemşirelik dersleri
 • Sağlık Bilimleri Enstitüsü  Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) ve Toksikolojik Afetler Yüksek Lisans Programı:  Adli Tıp dersleri
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü  Kadın ve Aile Çalışmaları Yüksek Lisans Programı ; Adli Tıp dersleri

Sağlık Yüksek Okulu (Lisans) öğrenci dersleri;

 • Hemşirelik Bölümü: Dönem 3 öğrencilerine “Adli Tıp Hemşireliği” dersleri
 • Acil yardım ve Afet Yönetimi Bölümü: Dönem 4 öğrencilerine “Kriminoloji” dersleri


Bilimsel Etkinlikler

BİLİMSEL ETKİNLİKLER:

 • Adli Tıp alanında gerek öğrenci toplulukları düzeyinde gerekse üniversitemiz akademisyenleri ve paydaşlarımız olan resmi kurumlarda çalışanlara hukuk/sağlık alanlarında bilimsel etkinlikler gerçekleştirilmektedir.
 • Anabilim Dalımızdan yıl içerisinde ulusal ve/veya uluslararası en az bir bilimsel etkinliğe katılım yapılmaktadır.


İletişim

Çalışma Saatleri:

Hafta içi her gün saat 08.30-12.30/13.30-17.30

Anabilim Dalı Sekreteri:

Buket CEYLAN DEMİRAY 0 282 250 7626

İletişim Bilgileri:

Adres: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Namık Kemal Mah. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü (Hastanesi), Kampüs Cad. -1. Kat, Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ

Telefon: 0 282 250 50 00 (7626-7625)

e-posta: nesaka@nku.edu.tr