Tıp Fakültesi
 
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI TIP EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
AKREDİTASYON PROGRAMI
 

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Akreditasyon Toplantılarımız

 
Toplantı Tarih Toplantı Sayısı Toplantıda Alınan Kararlar Toplantı Dosyası Toplantı Görüntüleri
16.03.2020 2020/02
KOORDİNATÖRLER KURULU TOPLANTISI 
 1. İntörnler mevzuata göre öğrencidir. Ancak gözetimli hekimlik uygulamaları yapmaktadırlar. Devam etmelerinin isteğe bağlı dilekçe karşılığında olması gerekmektedir çünkü intörnlerin yaklaşık %20'si gönüllü olup geri kalanı izinli olmak istemektedir. Fakülte olarak görüşümüz gönüllülük esasına dayanarak hizmetin devamı yönündedir.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
29.01.2020 2020/01
KOORDİNATÖRLER KURULU TOPLANTISI 
 1. Tıp Eğitimi Anabilim Dalı başkanlığında yönetmelik ve 1 yıllık gelişim raporu hazırlıkları görüşüldü.
 2. Erasmus başvuruları duyurusu yapıldı.
 3. İntern öğrencilerin Farabi değişimleri değerlendirildi.
 4. Lisans eğitiminde Dekan öğrenci buluşması geri bildirimleri değerlendirildi.
 5. Mevlana değişimi ile ilgili diğer birimlerle ilişkilendirilmesi değerlendirildi.
 6. Bologna sürecinde ders içeriklerinin girilmesi Akreditasyonla uyumlu hale getirildi.
 7. Sürekli Yenilenme ve Gelişim toplantılarının verimliliği ve toplantı günleri üzerine görüşüldü. Asistanların katılım sağlan1ası gerekliliği vurgulandı.
 8. Program Değerlendirme (Geliştirme) Komisyonuna Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümünden bir öğretim üyesi atanması ve öğrencilerin katılım sağlaması hususu görüşüldü. Program Değerlendirme (Geliştim1e) Yönergesini revize edilmesi gerektiği belirtildi.
 9. Öğretim üyelerinin an.ketleri doldurması ile ilgili Dekanlıktan yazı yazılmasına karar verildi.
 10. Öğrenci yoklamalarının sorunsuz bir şekilde alınabilmesi için gerekli altyapı üzerine görüşüldü.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
22.05.2019 2019/11
KOORDİNATÖRLER KURULU TOPLANTISI 
 1. Her koordinatör bir önceki toplantıda kendisine tanımlanan görevlerden ne aşamada olduğunu paylaştı. Bunlarla ilişkili olarak Sürekli Yenilenme ve Gelişim Koordiantörü 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı eğitim programına ilişkin çalışmalarını paylaştı.
 2. Tıp Eğitimi Anabilim Dalı üzerinden öğretim üyelerine konuyla ilgili görüş soruldu, buna göre programın son halinin yapılacağı bilgisi paylaşıldı.
 3. Eğitim ve Öğretim Koordinatörü 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı eğitim programımn son halinin verildiği ve webe konulduğu, geri dönüşlerle birlikte düzenlemeler yapılıp Senatoya gönderildiği bilgisi paylaşıldı.
 4. Ölçme Değerlendirme Birimi Koordinatörlüğü 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı her döneme ait ölçme ve değerlendirme kriterlerinin anabilim dallarından geri dönüşler sonrasında komisyondan geçip son hali verilerek webde paylaşıldığı bilgisi verildi.
 5. Program Değerlendirme Komisyonu Başkanı öğretim üyesi ve öğrenci geri dönüşleri üzerinden tespit edilen eksiklikleri düzeltecek uygulamalarının hayata geçirildiğinden söz etti. Bununla ilgili olarak özellikle kimi staj bloklarındaki uygulamalı ders saatine gereken özenin verilmesi konusunda planlama yapılabilmesi için staj bloğunu oluşturan anabilim dallarına ziyaretler planlandı.
 6. AKTS koordinatörlüğü kapsamında 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının dersleriyle uyumlu AKTS hesaplamasının yapıldığı bilgisi paylaşıldı.
 7. Öğrenciler, akreditasyon sürecindeki beklentilerinden ve süreçteki aksamalardan bahsederek çözüm önerileri üzerinde konuştular.
 8. Dekaıumız Prof.Dr. Burhan TURGUT, TEBDAD'ın koşullu akreditasyon izni verdiği belgeyi ve tam akreditasyon için gerekli gördüğü eksiklikleri içeren metni okudu. Her koordinatörü ilgilendiren konuyu görev alanlarına göre paylaştırdı ve bu hususta çalışmalar yapılmasını istedi.
 9. Özellikle öğretim üyelerinin elektronik sistemi kullanarak ders öğrenim hedeflerinin girilmesi ve konuyla uyumlu soru hazırlanması, Bologna kriterleriyle tıp eğitiminin amaç ve hedeflerinin uyumlu olması, hazırlanan programın Tıp Fakültesinin her döneminde uygulanıyor olmasının önemi vurgulandı ve bununla ilgili çalışma başlatıldı.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
17.04.2019 2019/07

KOORDİNATÖRLER KURULU TOPLANTISI 

 1. Bütün komisyon ve kurulların işleyişi gözden geçirildi.
 2. Bologna koordinatörünün kurul ve stajların amaç ve öğrenim hedeflerinin tamamlandığı ve ilgili kurul /staj sorumlularına iletildiği bilgisi verildi.
 3. Eğitim komisyonu başkanı tarafından çalıştay sonuçları paylaşıldı.
 4. Program değerlendirme ile ilgili geri dönüşlerin tamamlandığı ve değerlendirildiği bilgisi paylaşıldı. Ek birkaç geri dönüşün daha beklendiği eklendi.
 5. Ölçme değerlendirme komisyonu başkanı eğitim programı doğrultusunda ölçme değerlendirme yöntemlerinde değişiklikler yapılacağını dile getirdi.
 6. TEAD başkanı, bünyemizde eğiticilerin eğitimi programının sürdürülebilir olarak yapılabilmesi için çalışma başlattıklarını bildirdi. Ek olarak temmuz ayının ilk haftası gibi eğiticilerin eğitimi sertifika programının planlandığı bilgisi paylaşıldı. Aynı programla kurumumuz bünyesindeki eğitimcilere eğitici sertifikasının verileceği söylendi.
 7. Klinik beceri laboratuvarı ve yeterliliklerle ilgili ihtiyaç duyulan maket, malzeme, vb. gereçlerin listesinin ivedilikle Dekanlığa iletilmesi gerektiği konuşuldu.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
03.04.2019 2019/05

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI STAJ BLOKLARI ORGANİZASYONU TOPLANTISI 

 1. Program Değerlendirme Komisyonu'nun tespitleri doğrultusunda sorun olduğu belirtilen staj bloklarının temsilci öğretim üyeleriyle Tıp Fakültesi Dekanımız başkanlığında toplantı yapıldı.
 2. Yapılan toplantıda Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Çocuk Cerrahisi Staj Bloğunun Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Staj Bloğu Dönem 4 'te 1 O hafta olacak şekilde, Çocuk Cerrahisi Stajının ise Dönem S'te seçmeli blokta 3 haftalık seçmeli staj olmasına,
 3. Genel Cerrahi Enfeksiyon Hastalıkları ve Anesteziyoloji ve Reanimasyon Staj Bloğunun Dönem 4 'te Genel Cerrahi ve Anesteziyoloji ve Reanimasyon Staj Bloğu olarak 10 hafta yapılmasına, Enfeksiyon Hastalıklarının Dönem S'teki Temel Hekimlik Uygulamaları Staj Bloğuna aktarılmasına,
 4. Temel Hekimlik Uygulamalarındaki Acil Stajının Kas, İskelet ve Rekonstrüktif Cerrahi Staj Bloğuna alınmasına,
 5. Kas, İskelet ve Rekonstrüktif Cerrahi Staj Bloğu içindeki Plastik Cerrahi Stajının ise seçmeli bloğa alınmasına karar verilmiştir.

 

Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
20.03.2019 2019/04

KOORDİNATÖRLER KURULU TOPLANTISI 

 1. Bütün komisyon ve kurulların işleyişi gözden geçirildi.
 2. Bologna koordinatörünün kurul ve stajların amaç ve öğrenim hedeflerini tamamlamasına karar verildi.
 3. Danışmanlık sisteminin aktivasyonu üzerine konuşuldu.
 4. Program değerlendirme komisyonu başkanı geri dönüşleri haftaya tamamlayacaklarını dile getirdi.
 5. Eğitim komisyonu başkanı program değerlendirme sonuçlarına göre klinik öncesi dönem için eğitim programının revizyonunu bir çalıştay ile yapmayı önerdi.
 6. Ölçme değerlendirme komisyonu başkanı eğitim programı doğrultusunda ölçme değerlendirme yöntemlerinde değişiklikler yapllacağını dile getireli.
 7. Kurul her ayın 3. Çarşambasında toplanma kararı ile toplantıyı sonlandırdı.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
24.12.2018 2018/81
AKTİF EĞİTİM KEG TOPLANTISI 
 1. KEG sınavı ile ilgili konuşuldu.
 2. Seneye KEG sınavlarının nasıl olabileceği ile ilgili geri dönüşler paylaşıldı.
 3. Dönem 3, 3.kurulda KEG'lerin programa uygun olarak 25.12.2018 Salı günü tam gün (uygun anabilim dalına ait iki öğretim üyesinin katılımıyla) yapılmasına, uygun olmayanların tek gelmesine karar verildi.
 4. Listelerin Dr. Öğr. Üyesi Serkan KAYA tarafından hazırlanmasına karar verildi.
 5. Sınavın KBL Laboratuvarında yapılmasına karar verildi.
 6. Ek olarak 09.00-12:00 saatleri arasında A ve B gruplarının, 13.00-16.00 saatleri arasında da C ve D gruplarının sınavlarının yapılmasına karar verildi.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
20.12.2018 2018/80
ÖZ DEĞERLENDİRME TAKİP VE EĞİTİM KOMİSYONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
 
1- ÖDR Raporunu paylaştıktan sonra sürece ilişkin gelişmelerin takibi ve Öz Değerlendirme Raporundaki 9 temel başlığın gözden geçirilerek yeni sorumluların belirlenmesi konusu göriişllldli.
2- l ler bir başlık için yeni sorumlular ve yardımcılar belirlendi. Yeni takip ekibinin Öz Dcgı.:rlcndirme Raporunda belirtilenler, yapılması gerekenlerle ilgili süreçlerin J 'ğcrlcndirilınesi, varsa tamamlanması gereken eksikliklerin tamamlanması, planlama )apınası için çalışmalar yapması ve aralıklı toplantılar düzenlenmesine karar verildi.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
13.11.2018   Dönem IV Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Çocuk Cerrahisi staj bloğunda öğrencilerimiz ilkokullarda aşı ve diş sağlığı taramalarına katılmıştır.   Toplantı Fotoğraflarını Görüntülemek İçin Tıklayınız
31.10.2018  

Öğrenciler ile Lisans Eğitim Komisyonunun yapmış olduğu toplantı

Her sınıfın ve staj bloğunun temsilcisi öğrencilerin ve lisans eğitim öğretim komisyonu başkanı, başkoordinatör ve yardımcısı ve aktif eğitim koordinatörünün yapmış olduğu toplantıda şu ana kders programının işleyişi, sınavlar ve diğer sorunlar üzerine konuşuldu. 

6. sınıf da pediatri stajının 15'er günlük döngüler şeklinde yapılmasının öğrenmeyi arttıracağı, 

Kadın doğum ön hekimlik döneminde pratik ğitimnde aksaklıklar olduğu,

Acil ön hekimlik döneminde en iyi ön hekim seçininin yapılmaması

ilk 3 yılda alan dışı seçmelilerin bir kısmının beklentileri karşılamadığı,

Dersliklerin ısı sisteminde sorun olduğu

Klinik staj dönemindeki öğrencilerin dolap ihtiyacı dile getirildi.

Genel olarak ilk 3 yılda aktif eğitimin çok ilgi çekici ve doyurucu olduğu

Derslerin zamanında işlendiği

sınavların ve soru tartışmalarının yeterli olduğu

Akreditasyon sürecinin eğitim kalitesini olumlu etkilediği belirtildi. Süreç konusunda öğrencilerin daha çok bilgi sahibi olması adına akran eğitimleri yapılması planlandı.

 

  Toplantı Fotoğraflarını Görüntülemek İçin Tıklayınız
10.07.2018   2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı İntörn Eğitimi Anabilim Dalı Başkanları Toplantısı Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
06.07.2018 2018/73
ÖGRENCİLERİN DEGERLENDİRİLMESİ GRUBU TOPLANTISI 
 1. ÖDR raporu gözden geçirilerek eksiklikler tamamlandı.
 2. Eksik ek belgeler belirlendi.
 3. Görev dağılımı yapıldı.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız Toplantı Fotoğraflarını Görüntülemek İçin Tıklayınız
05.07.2018 2018/72
ÖLÇME DEGERLENDİRME GRUBU TOPLANTISI
 1. Dönem 1, bütünleme sınav analizi yapıldı. A kitapçığı 77. 89.ve 95. Soruların iptal edilmesine karar verildi.
 2. Dönem 1, bütünleme sınav analizi sonucu hata tespit edilen A kitapçığı 52. 71 ve 80. Soruların ilgili öğretim üyesine gönderilerek sorular hakkında nihai kararın verilmesi hususunda anlaşmaya varıldı.
 3. Dönem 2, bütünleme sınav analizi yapıldı. A kitapçığı 6. Sorunun iptal edilmesine karar verildi
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
03.07.2018 2018/71

AKTİF EĞİTİM GRUBU TOPLANTISI

Yeni aktif eğitim koordinatörleri ile ders programı görüşüldü.

Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
01.07.2018 2018/69

ÖLÇME DEĞERLENDİRME GRUBU TOPLANTISI

 1. Dönem 3, bütünleme sınav analizi yapıldı. A kitapçığı 6. 8.ve 65. soruların ayırt edicilik indeksi düşük, zorluk indeksi yüksek saptanarak iptal edilmesine karar verildi.
 2. Dönem 1 ve Dönem 2’nin bütünleme sınavı sorularının yapısal doğruluğu kontrol edildi. NKU Tıp Fakültesi soru hazırlama kılavuzuna göre eksik olan sorular düzeltildi.
 3. 05 Temmuz 2018 tarihinde yeni bir toplantı planı yapıldı.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
29.06.2018  

ÖDR HAZIRLAMA TOPLANTISI

 • ÖDR için hazırlanan taslağa son şekli verildi. Bir sonraki ÖDR hazırlama komisyonuna sunulmasına karar verildi.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
28.06.2018  

ÖDR HAZIRLAMA TOPLANTISI

 1. 25 Haziran 2018’de öğretim üyeleri tarafından paylaşılan ve öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ÖDR tabloları bir araya getirildi.
 2. Hazırlanan taslağın ÖDR yazım komisyonuna sunulmasına karar verildi.
 3. 29 Haziran 2018’de hazırlanan taslağa son şeklinin verilmesi için tekrar toplantı yapılmasına karar verildi.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
25.06.2018  

ÖDR HAZIRLAMA TOPLANTISI

 1. Sürekli yenilenme ve gelişim alanında elimizde olan veriler değerlendirildi.
 2. ÖDR yazımında 9. Maddenin 4. Bölümü için öğretim üyeleri arasından görev dağılım yapıldı.
 3. 28 Haziran 2018 tarihi saat 12:30 toplantı yapılmasına karar verildi.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
21.06.2018 2018/68

ÖDR HAZIRLAMA TOPLANTISI

Program Değerlendirme Komisyonu biriminin Öz Değerlendirme Rapor taslakları hakkında konuşuldu.

Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
12.06.2018  

ÖĞRENCİ AKREDİTASYON GRUP TOPLANTI RAPORU

GÜNDEM MADDELERİ:

 1. Özdeğerlendirme raporu “Öğrenciler” bölümü taslağının görüşülmesi
 2. Oryantasyon broşür taslaklarının görüşülmesi
 3. Öneri ve dilekler

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

 • Öz değerlendirme raporu Öğrenciler bölümü (Bölüm 4) yazılmış haliyle değerlendirildi Eklenen tablolar görüldü. Eklenen fotoğraflar konuşuldu. NKÜTÖB SCOPE temsilcisi Emre, bu yaz döneminde NKÜ Tıp Fakültesine staj değişimine gelecek 6 yerli ve 6 yabancı öğrenci hakkında bilgi verdi. Ebru Yeşildağ, ilgili belgeleri ÖDR raporuna eklemek için kendisine gönderilmesini istedi. Ayrıca dekanlığa da ilgili belgeleri EBYS üzerinden göndereceğini belirtti
 • Pelin Tok hazorladığı oryantasyon broşür taslaklarını gösterdi, Ebru Yeşildağ çok komplike taslaklar hazırlamanın gereksiz olduğunu, basitleştirmemiz gerektiğini belirtti.
 • Tarkan Yetişyiğit akreditasyon öğrenci broşürü ile ilgili yorum yaptı.
 • Esra Saka ÖDR Öğrenciler bölümünün neredeyse tamamlandığını belirtti.
 • Öneri ve dileklerin dinlenmesi sonrasında toplantı sona erdi.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız Toplantı Fotoğraflarını Görüntülemek İçin Tıklayınız
12.06.2018 2018/67

ÖLÇME DEĞERLENDİRME BİRİMİ TOPLANTISI

 1. Dönem 1, final sınav analizi yapıldı. A kitapçığı 26. ve 36. soruların ayırt edicilik indeksi düşük, zorluk indeksi yüksek saptanarak ilgili öğretim üyesine bildirilmesine ve soru ile ilgili nihai kararın verilmesine karar verildi.
 2. Dönem 2, final sınav analizi yapıldı. A kitapçığı 26. sorunun ayırt edicilik indeksi düşük, zorluk indeksi yüksek saptanarak ilgili öğretim üyesine bildirilmesine ve soru ile ilgili nihai kararın verilmesine karar verildi. A kitapçığı 43. ve 84. soruların cevap seçeneklerinin hatalı olmasından dolayı bu soruların iptaline karar verildi.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
11.06.2018 2018/66

ÖLÇME DEĞERLENDİRME BİRİMİ TOPLANTISI

 1. Anabilim dallarından gelen ölçme değerlendirme kriterleri incelenerek Eğitim –Öğretim Komisyonuna havale edildi.
 2. Dönem 3, final sınav analizi yapıldı. A kitapçığı 29. ve 46. soruların ayırt edicilik indeksi düşük, zorluk indeksi yüksek saptanarak ilgili öğretim üyesine bildirilmesine ve soru ile ilgili nihai kararın verilmesine karar verildi.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
07.06.2018 2018/65

ÖDR HAZIRLAMA TOPLANTISI

ÖDR hazırlamak konusunda yapılan çalışmaların; Fakültemiz genel, dönem, kurul, staj blokları ve stajlarına ait amaç ve öğrenim hedeflerinin paylaşıldığı geniş katılımlı bir toplantı yapıldı. 

Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
06.06.2018 2018/64

AKADEMİK KADRO GRUBU TOPLANTISI

 • ÖDR hazırlama kılavuzu içindeki ilgili maddelerin rapor taslakları değerlendirildi ve gerekli eklemelerin yapılması önerildi.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
05.06.2018  

ÖGRENCI AKREDiTASYON GRUP TOPLANTI RAPORU

GÜNDEM MADDELERi:

 • Özdeğerlendirme raporu "Öğrenciler"bölümü taslağının görüşülmesi öneri  ve dilekler

GÜNDEM MADDELERiNiN GÖRÜŞÜLMESi:

 • Öz değerlendirme raporu Öğrenciler bölümü (Bölüm 4) yazılmış haliyle değerlendirildi Eklenen tablolar
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
04.06.2018 2018/63

ÖĞRENCİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 1. Öz Değerlendirme Raporunda 3.1. Temel Standartlar maddesinin yazımına devam edildi.
 2. ÖDR’deki Gelişim Standartları kısmı için görev paylaşımı yapıldı.
 3. 11.06.2018’de yeni bir toplantı planlandı.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız Toplantı Fotoğraflarını Görüntülemek İçin Tıklayınız
31.05.2018 2018/62

ÖDR HAZIRLAMA TOPLANTISI

 1. Alt grupların hazırladığı ÖDR raporu taslak maddeleri paylaşıldı.
 2. Gerekli eklemeler ve düzenlemeler yapıldı.
 3. Bir hafta sonra için toplantı planlandı.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
29.05.2018 2018/61

DEKAN ÖGRENCİ BULUŞMASI 

1. Toplantı Dekan Hocanın başkanlığında tüm öğretim üyelerine açık ve öğrencilere yönelik olarak gerçekleştiri idi.

2, Gündem:
 1. NKU TF akreditasyon çalışmalarının özellikle öğrenciler ile paylaşılması,
 2. 2017-2018 eğitim öğretim yılında öğrencilerin fakültemizde uygulanan tıp eğitimine ve akreditasyon çalışmalarına ilişkin görüşlerinin, geri bildirimlerinin alınması,
 3. Öğrencilerin 2018-2019 eğitim öğretim yılında tıp eğitimi ve akreditasyon çalışmaları ile ilgili olarak NKU TF Dekanlığından öneri, istek ve beklentilerinin alınması,
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
29.05.2018 2018/60

ÖLÇME DEĞERLENDİRME KOMİSYONU TOPLANTISI

 1. Dönem 1, 5.Kurul sınav sorularının analizi yapıldı. Maddi bir hata tespit edilmedi.
 2. Dönem 2, 6.Kurul sınav analizi yapıldı. 3.,9., 10. ve 25. soruların ayırt edicilik indeksi düşük, zorluk indeksi yüksek saptanarak ilgili öğretim üyesine bildirilmesine ve soru ile ilgili nihai kararın verilmesine karar verildi.
 3. Dönem 2, 6.Kurul sınav analizi yapıldı. 37. ve 73. soruların iptaline karar verildi.
 4. Dönem 1, 5.Kurul sınav analizi yapıldı. 65. ve 73. soruların iptaline karar verildi.
 5. Dönem 3’ün final ve bütünleme sınavı sorularının yapısal doğruluğu kontrol edildi. NKU Tıp Fakültesi soru hazırlama kılavuzuna göre eksik olan soruların tespit edilip ilgili öğretim üyesine bildirilmesine, düzeltilmiş soruların ise 31.05.2018 tarihine kadar ilgili Dönem Koordinatörüne bildirilmesine karar verildi.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
29.05.2018  

ÖĞRENCİ AKREDİTASYON GRUP TOPLANTI RAPORU

GÜNDEM MADDELERİ:

 1. ÖDR bölümümüzün sunumuyla ilgili geri dönüşler
 2. MÖTEÖK yönergesiyle ilgili düzenlemeler
 3. Diğer toplantılardan aktarımlar
 4. Öneri ve dilekler

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

 • Bir önceki hafta ÖDR toplantısında öğrenciler bölümü olarak hazırladığımız taslak sunuldu. ÖDR yazma grubunda genel olarak yazılan bölüm çok beğenildi, Prof.Dr.Burhan Turgut tarafından 4-5.dönem ve intörnlük için tanıtıcı broşür hazırlama önerisi getirildi.
 • Aynı toplantıda sınav sorularıyla ilişkili değerlendirme sonrası, sayıların öğrencilere açıklanması kararına varıldı
 • MÖTEÖK yönerge taslağında sayının çok kalabalık olmasının işlerliği aksatabileceği Ebru Yeşildağ tarafından ifade edildi. Sayının 20 olarak belirlenmesine karar verildi. Aylık toplantıların tutanaklarının dekanlığa iletileceği zaten ifadelerde yer bulmuştu ama MÖTEÖK’ün her dönem iki ayrı raporu dekanlığa sunması  da yeniden tartışıldı. Yılda bir rapor sunulması ifadesi taslağa yerleştirildi. 4-5.dönemlerle ilgili taslak, danışmanlıkla ilgili taslak ve MÖTEÖK ile ilgili taslak fakülte kuruluna sunulmak üzere eğitimden sorumlu dekan yardımcısı Doç.Dr.Gülsüm Özkan’a son haliyle teslim edildi.
 • ÖDR 4.bölümle ilişkili eklemeler değerlendirildi.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız Toplantı Fotoğraflarını Görüntülemek İçin Tıklayınız
28.05.2018 2018/59

ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

 1. Grup içi görev paylaşımları yapıldı.
 2. Geri bildirimler tartışıldı.
 3. ÖDR‘nin TS 3.1.1 kısmının yazımına devam edildi.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
28.05.2018 2018/58

PROGRAM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

 

1. Öğretim üyesi anketlerinin düzenlenerek üniversitemiz web sayfasına eklenmesine ve öğretim üyelerine bilgi verilerek bu anketlerin doldurulmasına,

2. Program değerlendirme çalışma grubu üyelerinin revizyonu yapıldıktan sonra iş paylaşımı yapılarak bir sonraki toplantıya kadar ilgili bölümler ile ilgili çalışmaların yapılmasına (5.1. Program Değerlendirme Sisteminin Yapısı Temel ve Gelişim Standartları bölümleri: Doç. Dr. Gülsüm ÖZKAN, Doç. Dr. Ali Rıza KIZILER, Dr. Öğr. Üyesi Berna ERDAL YILDIRIM; 5.2. Program Değerlendirme Sonuçlarının Kullanımı bölümleri: Doç. Dr. Banu SARIFAKIOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Birol TOPÇU, Dr. Öğr. Üyesi Ayşin NALBANTOĞLU)

3. Mezun öğrencilerin başarısının takibini gösteren belgelerin Dönem 5 öğrencisi Elif ŞENTÜRK tarafından toplanmasına ve bir sonraki toplantıda sunulmasına karar verilmiştir.

Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
24.05.2018 2018/57

ÖDR HAZIRLAMA TOPLANTISI

Küçük alt grupların hazırladığı ÖDR raporu taslak maddeleri paylaşıldı ve gerekli düzeltmeler ve eklemeler yapıldı.

Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız Toplantı Fotoğraflarını Görüntülemek İçin Tıklayınız
23.05.2018 2018/56

ÖRGÜTLENME, YÖNETİM VE YÜRÜTME TOPLANTISI

 1. Küçük gruplar tarafından yapılan çalışmalar tartışılarak değerlendirildi.
 2. Eksikler belirlendi.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
23.05.2018 2018/55

AKADEMİK KADRO GRUBU TOPLANTISI

 1. Daha önceden belirlenmiş olan grupların yapmış olduğu çalışmalar değerlendirildi.
 2. Konu ile ilgili bilgi alışverişi yapıldı.
 3. Yapılması gerekli olan konular tespit edildi.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız Toplantı Fotoğraflarını Görüntülemek İçin Tıklayınız
21.05.2018 2018/54

ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME GRUBU TOPLANTISI

 1. Öğrenci Değerlendirme çalışma grubu olarak ÖDR yazmak amacıyla toplanıldı. 3.1.1nolu    madde taslağı görüşüldü.
 2. Dönem 1, Dönem 2 ve Dönem 3 için taslak tamamlandı.
 3. Dönem 4 ve Dönem 5 stajlarının nasıl yapıldığının ilgili anabilim dallarından istenilmesine karar verildi.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız Toplantı Fotoğraflarını Görüntülemek İçin Tıklayınız
17.05.2018 2018/53

AKTİF EGİTİM TSH TOPLANTISI 

 1. 18.05.2018 tarihinde yapılacak olan sosyal sorumluluk projeleri değerlendirme kılavuzu gözden geçirildi,
 2. Değerlendirme amaçlı gelecek jüri üyelerine dağıtılması için değerlendirme kılavuzu ve değerlendirme parametrelerinin bulunduğu dokümanlar dosya olarak hazırlanması kararı alındı.
 3. Değerlendirme kriterleri üzerinden Koridor sorumlusunun değerlendirmeleri sonuçları paylaşıldı.
 4. Düzeltme sonrası gelen Posterlerin, NKU Rektörlük SKS Daire Başkanlığı tarafından posterlerin basılacağı bilgisi paylaşıldı,
 5. Basım için program yapıldı,
 6. Basılan posterlerin sergileneceği yeri zaman ve şövaleler için NKU Rektörlük SKS Daire Başkanlığı ve NKUAUMerkez Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler iletildi.
 7. Grup numaraları ve proje sunumu programı gözden geçirildi.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
17.05.2018 2018/52

ÖDR HAZIRLAMA TOPLANTISI

 1. Öz Değerlendirme Raporu’nda (ÖDR) 9 başlık altında yer alan çalışma gruplarında grup sorumlusu ve raportör olarak görev yapan öğretim katılımı ile bir toplantı gerçekleştirildi.
 2. Başkan ve raportörler ÖDR yazım aşamalarında kendi gruplarında yaptıklarını özetlediler.
 3. Eksiklikler konuşuldu ve sürecin hızlandırılması için planlamalar yapıldı.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
17.05.2018

2018/51

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME GRUBU TOPLANTISI

 1. Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzunda Akademik Kadro başlığı altındaki konular ilgili grup üyeleri arasında paylaştırıldı.
 2. Bir sonraki hafta yapılan çalışmaların incelenmesi amaçlı bir toplantı planlandı.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
16.05.2018 2018/50

ÖRGÜTLENME,  YÖNETİM  VE  YÜRÜTME TOPLANTISI

 1. Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzunda Akademik Kadro başlığı altındaki çalışma grupları belirlendi.
 2. Bir sonraki hafta yapılan çalışmaların incelenmesi amaçlı bir toplantı planlandı.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
22.05.2018  

ÖĞRENCİ AKREDİTASYON GRUP TOPLANTI RAPORU

GÜNDEM MADDELERİ:

 1. TEPDAD kılavuzundaki temel şartlar
 2. 4,5 ve 6.sınıf temsilcileriyle yapılan toplantı
 3. Eksik yönergeler
 4. Diğer toplantılardan aktarımlar
 5. Öneri ve dilekler

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

 • TEPDAD kılavuzundaki öğrenciler bölümüyle ilişkili çalışmalara ÖDR yazma grubunda bulunan Aysegul Gözlüklü ve Muhammed Yaldız tarafından  başlanmıştı. Ebru Yeşildağ bunların daha hızlı ilerlemesi hususunda öğrencilerin öğretim üyeleriyle eşleşmesinin uygun olduğunu önerdi. 7 madde konusunda planlamalar yapıldı.
 • Eksik yönergeler üzerine çalışıldı
 • 4 ve 5.sınıflarla ilgili stajer öğrencilerin görev tanımlamalarını içerir yönerge üzerine çalışıldı.
 • Akademik danışmanlıkla ilgili yönerge çalışması yapıldı.
 • Öğrenci kurulu ile ilgili başka fakültelerden alınan örnek yönergeler üzerinde duruldu. Hacettepe yönergesini UTEAK ve YÖK temel alınarak hazırladığını vurgulamış Ancak öğrenci sayısı 12 ile sınırlı tutulmuş. Diğer fakültelerde sayının daha fazla olduğu ve şu an akreditasyon öğrenci grubundaki kadar sayıda öğrenciler bulunabildiği görüldü. Öğrenci kuruluyla ilişkili yönergenin iyice harmanlanması gerektiği kabul edildi. Gökhan Koç konuyla ilgili görevlendirildi. Kendisinin hazırladığı yönergenin diğer üyelerle paylaşıldıktan sonra son şeklinin verilmesi uygun bulundu.
 • Dekan Prof.Dr.Burhan Turgut ve Dekan Yardımcısı Doç.Dr.Gülsüm Özkan’ın 4, 5 ve 6.sınıf temsilcileriyle öğrenci geri bildirimleriyle ilişkili görüştüğü öğrenildi.
 • Geri dönüş formlarıyla ilişkili sorunlar aktarıldı.
 • Sınav öncesinde hangi bölümden kaç soru çıkacağının açıklanmadığı öğrenciler tarafından  ifade edildi. Sınav sorularının, dönem 1 ve 2 öğrencilerinin kurul sınavından sonra, dönem 3 öğrencilerinin ise final sınavından sonra tartışılmasına karar verildiği Prof Dr Ebru YEŞİLDAĞ tarafından öğrencilere aktarıldı
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız
Toplantı Fotoğraflarını Görüntülemek İçin Tıklayınız
 
16.05.2018 2018/49

ÖRGÜTLENME, YÖNETİM  VE YÜRÜTME TOPLANTISI

 1. Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzunda Akadem ik Kadro başlığı altındaki çalışma grupları belirlendi.
 2. Bir so nraki hafta yapılan çalışmaların incelenmesi amaçlı bir toplantı planlandı.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız
Toplantı Fotoğraflarını Görüntülemek İçin Tıklayınız
 
16.05.2018 2018/48

EGİTİM ÇALIŞMA  GRUBU TOPLANTISI

 1. Bu grupta lisan öncesi akreditasyon çalışmaları kapsamında ÖDR hazırlama grubunda eğitim programının yapisı ve içeriği alt çalışma grubunda yer alan öğretim üyelerinin katılımı sağlandı.
 2. Öz Değerlendirıne Raporu Hazırlama Kılavuzunda eğitim programının yapısı ve içeriği alt çalışma grubunda başlığı altındaki konuların ilgili grup üyeleri arasında paylaşılması  gerektiğine karar verildi.
 3. Seçmeli derslerdeki sınıflandırma (alan içi ve alan dışı) konuşuldu ve raporlanabilmesi yazışmaları  düzenlenmesi  gerektiği paylaşıldı.
 4. ÖDR hazırlama kılavuzunda konu ile ilgili alt başlıklar değerlendirildi ve gelinen· noktada yapılan çalışmaların hızlı ve doğru ilerleyebilmesi gereksinim duyulan belgelerin neler olduğunun  belirlenmesi karara bağlandı.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
14.05.2018 2018/47

EGİTİM KAYNAK  VE OLANAKLARI  GRUBU TOPLANTISI

 1. Yeni görev dağılımı yapılarak Prof. Dr. Burhan TURGUT ve Dr. Ôğr. Üyesi Demet ÖZKARAMANLI GÜR çalışma grubundan ayrılırken, Doç. Dr. Dumrul GÜLEN gruba dahil oldu.
 2. Önceki toplantıdan bu zamana  kadar yapılan  mevcut  hazırlıklar  gözden  geçirilerek ça lışma planı hazırlandı.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız Toplantı Fotoğraflarını Görüntülemek İçin Tıklayınız
11.05.2018 2018/46

AKTİF EĞİTİM TSH TOPLANTISI

 1. Etkinliğin web’de olduğu bilgisi paylaşıldı
 2. Posterlerin asılabilmesi için SKS ile konuşup şövale ayarlanmasına karar verildi.
 3. Poster sunumlarının Saat 15:30’da başladığı bilgisi paylaşıldı
 4. Bilim koridoru için hazırlanan jüri üyelerinin -5 tane öğretim üyesinden (En az 1 tane öğretim üyesi başka bir üniversiteden olmak şartıyla)- posterleri de değerlendirmesi uygun görüldü.
 5. Öğrencilerin sunuma uygun kıyafetle orada bulunmaları konusunda onlara bilgi verilmesine,
 6. Jüri poster değerlendirmesi için ekte sunulan kriterlerinin kullanılmasına ve bunların jüriye sunulmasına,
 7. Jürinin seçtiği kişinin sunum yapması ve jüri değerlendirmesinin 5 puan üzerinden yapılmasına karar verildi.
 8. Vize notu için bireysel puan ve TSH koridor sorumlusu puanının toplanmasına,
 9. Final notu için bireysel puan ve jüri puanının toplanmasına,
 10. Pazartesi günü öğlene kadar PDF formatında TSH koridoru sorumlusuna gönderilmesine ve TSH koridoru sorumlusunun değerlendirmesi sonrasında gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra basıma gönderilmesine karar verildi.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
10.05.2018 2018/45

ÖDR  HAZIRLAMA TOPLANTISI

 1. Öz Değerlendirme Raporu'nda (ÖDR) 9 başlık altında yer alan çalışma gruplarında görev alan öğretim üyelerinin ve öğrencilerin katılımı ile geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirildi.
 2. Dekan Hocanın başkanlığında çalışma gruplarında grup sorumlusu ve raportör olarak görev ya pan öğretim üyelerinin geri bildirimleri alındı.
 3. Başkan ve ra portörler bugüne dek yaptıkları çalışmaları ve ÔDR yazım aşamalarında kendi gruplarında yaptıklarını özetle diler.
 4. Sürecin hızlandırılması gerektiği çalışma gruplarının kendi içinde daha koordineli ve hızlı toplanması kararı alındı.
 5. Katılımcıların soru, görüş ve önerileri paylaşıldı.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
08.05.2018 2018/44
ÖLÇME  DEGERLENDİRME TOPLANTISI
 1. Öğrencilerin klinik beceri yeterliliklerinin, klinik beceri ve uygulamalardan sorumlu öğretim üyesi tarafından sınıf veya stajlara geçilme den önce takip ve kontrol edilmesi,
 2. Dönem 3'ten Dönem 4'e geçerken tüm öğrencilerin hastadan anamnez alabilme klinik yeterliliğine sahip olması gerektiği,
 3. Klinik beceri laboratuvarında öğrenilen becerilerin yeterlilik değerlendirilmesinin; Dönem 1 ' de ilk 4 kurulda, kurulun son haftası 5.kurulda uygulama dersinin sonunda verilmesi,Dönem 2'de ilk 5 kurulda, kurulun son haftası 6.kurulda uygulama dersinin sonunda verilmesi, Dönem 3' de kurulların son haftalarında iki güne bölünerek yeterli lik değerlendirmesi yapılması,
 4. Dönem 1, 2 ve 3'ün sonun da ayrı ayrı yeterlilik verilmesi,
 5. Dönem 4 ve Dönem 5' te yeterlilik derecesine göre yeterlilik verilmesi,
 6. Tüm stajlarda yeterlilik değerlendirmesi açısından beceri eğitimi barajının belirlen mesi,
 7. Stajlarda örneğin Dahili ye stajında, hasta başında beceri eğitimi değerlendirmesinin yazılı sınav ve sözlü sınav şeklinde yapılması,
 8. TSH ve Bilim Koridorlarında teorik ve uygulama derslerinin, proje çalışmaları ile ilgili değerlendirmesi nin nasıl yapılacağı konusunda bilgi alışverişi yapıldı.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız Toplantı Fotoğraflarını Görüntülemek İçin Tıklayınız
08.05.2018  

AKREDİTASYON ÖĞRENCİ GRUBU TOPLANTISI

GÜNDEM MADDELERİ:

 1. İntörnlük
 2. Ödr Klavuzu 4.2, 4.3, 4.4 maddelerinin görüşülmesi
 3. Hafta içinde yapılan toplantılarda görüşülen maddelerin Öğrenci Grubuna aktarılması
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız Toplantı Fotoğraflarını Görüntülemek İçin Tıklayınız
03.05.2018 2018/43

DEKAN ÖĞRENCİ BULUŞMASI

 1. Tıp Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Burhan TURGUT, Tıp Eğitimi Akreditasyonu konusunda Fakültemiz öğrencilerini tekrar bilgilendirdi.
 2. Öğrencilerin Dönem 4 ve Dönem 5’te uygulamaya konulacak olan staj blokları konusunda sorularını yanıtladı.
 3. Uygulama eğitimlerinin önemi vurgulandı.
 4. Ölçme değerlendirme yöntemleri öğrencilerin de görüşleri alınarak tartışıldı. Endişe duyulan noktalar üzerine çalışılmasına karar verildi.
 5. Öğrenci Çalışma Grubunun hazırlamış olduğu Akreditasyon Tanıtım Broşürü incelendi. Öğrencilere dağıtılmasına karar verildi.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız Toplantı Fotoğraflarını Görüntülemek İçin Tıklayınız
03.05.2018 2018/42

ÖDR HAZIRLAMA TOPLANTISI

 1. Öz Değerlendirme Raporu’nda (ÖDR) 9 başlık altında yer alan çalışma gruplarında görev alan öğretim üyelerinin ve öğrencilerin katılımı ile geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantıya fakültemizden mezun ve tıpta uzmanlık sınavında fakültemizi kazanan mezun araştırma görevlileri de davet edildi.
 2. Çalışma grupları ve bu gruplarda çalışan öğretim üyesi isimleri gözden geçirildi. Resmi yazı ile ÖDR hazırlama grubunda çalışmak istediği başlıkları da belirterek yer almak isteyen öğretim üyelerinin yeniden davet edilmesi kararlaştırıldı.
 3. Var olan haliyle çalışma gruplarında grup sorumlusu ve raportör olarak görev yapan öğretim üyelerinin geri bildirimleri alındı. Çalışma gruplarında görev yapan başkan ve raportörlerden bugüne dek yaptıkları çalışmaları özetlemeleri istendi.
 4. ÖDR hazırlama süreci hakkında bilgi paylaşıldı ve sonraki toplantılarda çalışma gruplarının her başlık altında uygun aralıklarla toplanarak rapor yazım sürecine ilişkin çalışmaları konusunda bilgi vermesi istendi.
 5. Bir sonraki toplantıda her çalışma grubunun çalışma raporlarını toplantıda sunması ve bu şekliyle ÖDR yazılması sürecinde hızlıca ilerleme ve koordinasyon sağlanması karara bağlandı.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
02.05.2018 2018/41

AKTİF EĞİTİM TSH TOPLANTISI

 1. Proje hazırlama sürecinde öğrenci sempozyumuna uygun poster hazırlama kriterleri konuşuldu
 2. Hazırlanacak posterlerin değerlendirme kriterleri belirlendi.
 3. Jürilerin kimler tarafından oluşacağının netleştirilmesi için taslak jüri isimlerinin Dekanlığa sunulmasına karar verildi. Jüri de dış gözlemci olarak yakın fakültelerden (Ör. Trakya) katılımın sağlanması konuşuldu.
 4. Etkinlik programının oluşturulmasına ve web’de paylaşılmasına karar verildi.
 5. Buna göre posterlerin aşağıda belirtilen özelliklere göre değerlendirilmesine ve hazırlanmasına karar verildi.

Poster Çalışması Değerlendirme Kriterleri:

 • 70x90 boyutlarında, renkli kuşe kağıdı baskı
 • Resimli olması
 • Poster Başlığı
 • Grup İsmi
 • Grup Öğrencilerinin İsimleri
 • Grup Sorumlusu Öğretim Üyesi İsmi
 • Çalışmanın Amacı
  • Toplum Sağlığı Açısından Amacı
  • Öğrenciye Kazanım Açısından amacı( ÇEP, Ekip Çalışması, İletişim Becerileri vb.)
 • Yöntem
 • Yapılanlar / Bulgular
 • Sonuçlar (Amaca Ulaşılabilirlik, Öneriler)

Bilim Koridoru Proje Hazırlığı Bireysel Değerlendirme Formu

Ekte sunulmuştur

Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
30.04.2018 2018/40

ÖLÇME DEGERLENDİRME TOPLANTISI

 1. 2017-2018  Eğitim Öğretim yıl ında tüm sınıfların ders kurulu ortalamaları veya staj notu 60' ın altında olan öğrenciler saptandı. Dönem koordinatörleri tarafından ilgili öğrencilerin her biriyle görüşme sağlanıp, gerekli değerle ndir me yapı larak, gerek duyulursa danışman öğretim üyelerine yönlendirilmesine karar verildi .
 2. Maddi desteğe ihtiyacı olan öğrenciler için NKU Tıp Fakültesi Öğrenci Dayanışma Derneği kurulması için öneride bulunulmasına karar verildi.
 3. Dönem 2' nin 5.kurul sınav analizi yapıldı. 45.sorunun zorluk indeksi yüksek, ayırt ediciliği düşük saptandı. Sorunun ilgili bölüm öğretim üyesiyle kontrolü sağlandı. Maddi bir hata tespit edilmedi.
 4. Dönem 3' ün 6.kurul sorularının yapısal doğruluğu kontrol edildi. NKU Tıp Fakültesi soru hazırlama kılavuzuna göre hatalı veya eksik olan soruların tespit edilip ilgili öğretim üyesine bildiril mesine; düzeltilmiş soruların ise 02.05.2018 tarihine kadar ilgili Dönem koordinatörüne iletilme sine karar verildi.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
27.04.2018 2018/39

AKTİF EĞİTİM KEG TOPLANTISI

 1. Dönem 1, 2 ve 3. KEG koridoru dersleri Çekirdek Eğitim Programına (ÇEP) göre KEG koridoru içerikleri birebir kontrol edilerek gözden geçirildi.
 2. Her bir KEG dersinin ilgili sınıf ve ilgili kurulun içeriği, amaç ve öğrenim hedefleri ile uyumlu olmasına özen gösterildi.
 3. Hazırlanan KEG derslerinin müfredata uygunluğu ile ilgili son karar için müfredat komisyonuna sunulmasına karar verildi.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
27.04.2018 2018/38

TSH PROJE TOPLANTISI

 1. Yeni TSH koridoru sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Nevin FAZLIOĞLU olarak belirlendi.
 2. TSH Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsamında projelerin sorumlu öğretim üyeleri ile proje süreci değerlendirildi.
 3. Proje sunumlarının poster sunumu şeklinde 70*90 ebatlarında olması gerektiği,Poster’de proje ismi, grup ismi, proje sorumlu öğretim üyesinin ismi, projenin öğrenciye yönelik TSH koridoru ile uyumlu amaç ve öğrenme hedeflerine ek topluma yönelik amaç ve hedefleri, proje yöntemi, bulgular/yapılanlar, sonuç ve önerilerin anlaşılır bir dil ve fotoğraflar ile desteklenmiş olarak hazırlanması kararı alındı.
 4. Poster için maddi gereksinimlerde Dekanlık kaynaklarının kullanılabileceği, ancak poster bastırmayı da öğrenebilmeleri için öğrencilerin görevlendirilebileceği konuşuldu.
 5. Posterde istenen özelliklerin bir yönerge ile paylaşılması talebi gündeme getirildi.
 6. Tüm grup üyelerinin posterlerinin başında durması gerektiği ve posterlerin anlatılmasının istenebileceğinin öğrencilerle paylaşılması, tüm öğrencilerin hazırlıklı olmaları gerektiği kararına varıldı.
 7. Poster sunumlarının Aktif Eğitim Bilim Koridorunun öğrenci proje sunumlarının yapılacağı 18 Mayıs 2018 günü gerçekleştirileceği bilgisi de paylaşıldı.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
24.04.2018 2018/37

AKTİF EĞİTİM TOPLANTISI

 1. Toplantıda Dönem 1, 2 ve 3’te uygulanacak olan aktif eğitim kapsamında yer alan Bilim Koridoru, Klinikte Erken Gözlemler, Toplum ve Halk Sağlığı Koridorlarının müfredat içindeki yeri konuşuldu. Haftalık ders programında sınıfların birbirleriyle çakışmaması için standart günler belirlendi ve programın bu çerçevede yeniden gözden geçirilmesine karar verildi.
 2. Koridorlardaki ders (teorik ve uygulama) dağılımlarının ÇEP’e uygunluğunun kontrol edilmesi gerekliliği konuşuldu. Her koridor sorumlusunun ÇEP’teki konular ile koridor konularının uygunluğunun özellikle ÇEP’teki öğrenme düzeyleri ile de uyumlu olarak yeniden değerlendirmesi kararına varıldı.
 3. Ek olarak koridor derslerinin verildiği zaman dilimine denk gelen kurul ile uyumlu olması gerektiği ve içeriklerinin buna göre kontrol edilmesi, uyumsuzluk varsa düzeltilmesi kararı alındı.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
24.04.2018  

AKREDİTASYON ÖĞRENCİ GRUBU TOPLANTISI

 1. Tanıtıcı broşürün son şeklinin görüşülmesi
 2. Hafta içi gerçekleşen toplantılardan geri dönüşler (eğitim grubu, program değerlendirme, ölçme değerlendirme, ÖDR)
 3. TEPDAD kitapçık 4.2 ve 4.3 maddelerin görüşülmesi
 4. Bu hafta gerçekleştirilecek olan toplantılara iletilmesi istenenler
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız Toplantı Fotoğraflarını Görüntülemek İçin Tıklayınız
19.04.2018 2018/36
ÖDR HAZIRLAMA TOPLANTISI
 1. Amaç ve hedefler grubunun geniş tutulmasına,
 2. Sürekli yenilenme ve gelişim grubu toplantılarının aktifleştirilmesine,
 3. Öğrenci anketlerinin doldurulmasına,
 4. Program değerlendirme sonuçlarının yazılmasına karar verildi.

Eğitim Programı Yapısı ve İçeriği

1, 2, ve 3. Sınıfların ders programlarının tamamlandığı ve müfredat komisyonunda  görüşüleceği,

4. ve 5. Sınıflarda staj bloğu uygulaması için hazırlıkların devam ettiği, müfredat komisyonu toplantısından sonra nihai karara varılacağı dile getirildi.

Öğrencilerin Değerlendirilmesi

-Çoktan seçmeli soruların yapısal değerlendirilmesinde kontrol listesinin uygulandığı,

-Kurul sonu sınavlarının ayırt edicilik ve zorluk indeksinin rutin olarak kontrol edildiği,

-Kurul öncesinde yapısal hata olan soruların ilgili öğretim üyesi ile paylaşılarak düzeltildiği,

-Öğrenci takip sisteminin üzerine çalışıldığı,

-Özellikle staj blokları uygulamaya girdiğinde ölçme değerlendirmenin nasıl yapılacağının öğrencilere ayrıntılı bir şekilde anlatılmasına karar verildi.

Öğrenci Grubu

-ÖDR kılavuzunu öğrenciler ayrıntılı bir şekilde okuyor,

-Öğrenci Toplantı saatleri için önceden program hazırlanması planlandı.

-Kendi seçimleri ile grup temsilcilerini seçtiler.

-Toplantı raporları tutularak gruba iletiliyor.

-Müfredat ile ilgili soruları oluyor.

-Akreditasyonu tanıtıcı broşür hazırlanması planlandı.

-Öğrenci alımı ve seçimi başlığı altında; sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri, diğer tıp fakülteleri ile toplanılıp fakülteye uygun sayılar üzerine konuşulması tartışıldı.

Altyapı ve Olanaklar

-Temel standartlar gözden geçirildi.

-Alt grup sorumluları belirlendi.

-Sağlık Müdürlüğü ile ortak yapılan etkinlikler, bilimsel çalışmalar, öğretim üyelerimizin diğer kurumlardaki görevlendirmelerinin listelenmesine karar verildi.

-Öğrencilerin çalışma ortamlarına yönelik çalışmaların yapılması. (Yeni binada tıp fakültesi öğrencileri için ayrı bir bölüm talebi)

Örgütlenme,  Yönetim ve Yürütme

-Tıp eğitimi alanlarında yetkili kişilerin bulundurulması,

-Tıp eğitim seminerlerinin Tıp Eğitimi Anabilim Dalı tarafından yürütülmesi.

Akademik Kadro

-Kadro eksikliklerinin belirlenmesi, bölümlerden taleplerin alınması,

-Sürekli mesleki gelişim eğitimi seminerleri düzenlenmesi ve program oluşturulması, Öğretim üyesi alım kriterlerinin yeniden değerlendirilmesi,

-Eğiticilerin eğitimi serifıkasının tüm öğretim üyelerine sağlanmasına karar verildi.

 
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız Toplantı Fotoğraflarını Görüntülemek İçin Tıklayınız
19.04.2018 2018/35

PROGRAM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

 1. Program değerlendirme toplantısında hafta içi geniş öğretim üyesi katılımıyla gerçekleştirilen program geri bildirimlerinin analizleri konuşuldu. Gerek hafta içi yapılan toplantı gerekse program değerlendirme ekibinin yaptığı toplantı da mevcut eğitim sisteminin yarı entegre olmasının eğitimde bir takım eksikliklere yol açtığı görüldü. Tam entegrasyonun sağlanılmasının Dönem4 ve Dönem 5’te staj bloğu uygulamalarıyla sağlanabileceği üzerinde duruldu. Bu noktada eğitim programı geliştirme grubunun hazırlamış olduğu Dönem 4 ve Dönem 5 staj bloğu önerilerinin uygulanabilirliği tartışıldı. Nihai kararın müfredat komisyonunda alınması şartıyla staj bloğu uygulamasının uygun olacağına karar verildi.
 2. Mevcut eğitim programımızın ders içeriğinin ÇEP ile ne kadar örtüştüğünün profesyonel bir bilgisayar programı ile yapılması gerektiği düşünüldü; bu konuda Bilgi İşlem Biriminin önerdiği program yeterlilik değerlendirme sisteminin kullanılabilirliği tartışıldı. Önerilen programın uygun olacağı konusunda hem fikir olundu. Öğretim üyelerine programın nasıl kullanılacağını anlatır eğitici slaytlarla birlikte bilgilendirme yazısı gönderilmesi önerildi.
 3. Öğrenci geri dönümlerini sağlayan anketlerin ne kadar doldurulduğu değerlendirildi. Eksik, doldurulmamış anketlerin neden doldurulmak istenmediği katılımcı öğrencilerle tartışıldı. Anket doldurmanın gerekliliğini kavrayan öğrenciler, öğrenci çalışma grubunda tüm öğrencilere mevcut bilgilerini aktarmaya kara verdiler.
 4. Bir sonraki toplantıda öğrenci anket sonuçları ve program yeterlilik eşleşmelerinin değerlendirilmesi gündemiyle toplanılması planlandı.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
19.04.2018 2018/34

ÖLÇME DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

 1. Dönem 2, 5.Kurul sınav sorularının yapısal değerlendirmesinin yapılması için Birol TOPÇU, Berna ERDAL YILDIRIM ve Ali Rıza KIZILER görevlendirildi.
 2. Dönem 4, 3.Grup sınav sonuçlarının analizi yapıldı. Zorluk ayırt edicilik indeksi açısından sorunlu soru saptanmadı.
 3. Öz değerlendirme raporu hazırlama süreci için “Öğrencilerin Değerlendirilmesi” başlığındaki temel standartlar ve gelişim standartları gözden geçirildi ve öğrencilerin değerlendirilmesi başlığının öz değerlendirme raporunun yazılması için görev paylaşımı yapıldı.
 4. Öğrencilerin sınav sonuçlarının analizlerinin bireysel olarak öğrencilere aktarımı tartışıldı. Elektronik ortamda aktarımı için bir sonraki toplantıya kadar çalışılmasına karar verildi.
 5. Öğrencilerin başarısının sürekli takibi için önceden planlanan bireysel öğrenci başarı takip sisteminin hangi aşamada olduğu konuşuldu. Bir sonraki toplantıda takip sisteminin son halinin verilmesine karar verildi.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız Toplantı Fotoğraflarını Görüntülemek İçin Tıklayınız
18.04.2018 2018/33

MÜFREDAT VE PROGRAM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Öğretim üyelerimizin geniş katılımıyla gerçekleşen toplantıda;

 1. Dönem 1’in Dikey ve Yatay Entegrasyonunun sağlanılması için ders programı kontrol edildi. Kurulların yatay entegrasyonunda sorun saptanmadı. Dikey entegrasyon için bu eğitim sezonunda uygulanmaya başlayan aktif eğitim koridorlarının ders içerikleri gözden geçirildi. Özellikle kliniğe erken giriş derslerinin ve pratiklerinin hangi bölümler ya da bölümlerin görevlendirdiği öğretim üyeleri tarafından yapılacağı planlandı. Bu konuda nihai eğitici listesinin ilgili koordinatörlerin bölümlerle iletişimi sonrasında netleşeceği konuşuldu.
 2. Dönem 2’nin Dikey ve Yatay Entegrasyonunun sağlanması için ders programı kontrol edildi. Kurulların yatay entegrasyonunda sorun saptanmadı. Dikey entegrasyon için bu eğitim sezonunda Dönem 1’de uygulanmaya başlayan aktif eğitim koridorlarının devamının Dönem 2’de de kurul içeriklerine uyumlu bir şekilde sağlanmasına karar verildi. Kliniğe erken giriş derslerinin ve pratiklerinin hangi bölümler ya da bölümlerin görevlendirdiği öğretim üyeleri tarafından yapılacağı planlandı. Bu konuda nihai eğitici listesi ilgili koordinatörlerin bölümlerle iletişimi sonrasında netleşeceği konuşuldu.
 3. Dönem 3’ün Dikey ve Yatay Entegrasyonunun sağlanması için ders programı kontrol edildi. Kurulların yatay entegrasyonunda, özellikle klinik bilimlere erken giriş derslerinin ciddi revizyona ihtiyacı olduğu görüldü. Bu konu ile ilgili olarak Dönem 3 koordinatörlerinin daha önce tüm öğretim üyeleriyle gerek yazılı gerekse sözel iletişimi sonucunda sağlanmış ÇEP’deki semptom, hastalık ve klinik yeterlilik düzeyleri baz alınarak hazırlanmış ders konu başlıkları tartışıldı. Program üzerinde temel çerçeve netleştirildi. Dikey entegrasyon için bu eğitim sezonunda Dönem 1’de uygulanmaya başlayan aktif eğitim koridorlarının devamının Dönem 2 ve Dönem 3’de de kurul içeriklerine uyumlu bir şekilde sağlanılmasına karar verildi. Kliniğe erken giriş derslerinin ve pratiklerinin hangi bölümler ya da bölümlerin görevlendirdiği öğretim üyeleri tarafından yapılacağı planlandı. Bu konuda nihai eğitici listesi ilgili koordinatörlerin bölümlerle iletişimi sonrasında netleşeceği konuşuldu.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız Toplantı Fotoğraflarını Görüntülemek İçin Tıklayınız
16.04.2018 2018/32

MÜFREDAT TOPLANTISI

 1. Dönem ! 'in ders programı görüşüldü. Programın yatay ve dikey entegrasyon açısındanuygun olduğuna karar verildi. Alan içi ve alan dışı seçmeli ders başlıkları üzerine konuşuldu. Tıp Etiği ve Deontolojisi derslerinin konu başlıkları ve anlatan öğretim üyeleri Uzerine tartışıldı.
 2. Dönem 2 ders programı görüşüldü. Programın yatay ve dikey entegrasyon açısından uygun olduğuna karar verildi. Alan içi ve alan dışı seçmeli ders başlıkları üzerine konuşuldu.Preklinik derslerin uygulamalarının multidisipliner laboratuvarda yapılıp yapılamayacağı tartışıldı. Multidisipliner laboratuvar için eksiklikler gözden geçirildi.
 3. Dönem 3 ders programı görüşüldü. Programın yatay ve dikey entegrasyonunun sağlanması için bazı revizyonlar yapılmasına, ve revizyon önerilerinin 18.04.2018 tarihinde yapılacak Müfredat Komisyonu Toplantısına sunulmasına karar verildi. Alan içi ve alan dışı seçmeli ders başlıkları üzerine konuşuldu.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız Toplantı Fotoğraflarını Görüntülemek İçin Tıklayınız
16.04.2018 2018/31
MÜFREDAT TOPLANTISI 
Dönem 4 ve 5'in staj programları değerlendirildi ve mevcut programda entegrasyon sağlanamadığı görüldü. Bu nedenle Dönem 4 ve 5'te tam entegrasyonu sağlayabilmek için staj bloklarının yapılmasına karar verildi. Uyumlu olacağı düşünülen staj blokları üzerine tartışıldı. Dönem 4 ve 5 için staj bloğu taslağı aşağıda sunulmuş olup; nihai şekli verilmek üzere müfredat komisyonu tarafından tartışılmasına karar verildi. 
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız Toplantı Fotoğraflarını Görüntülemek İçin Tıklayınız
12.04.2018 2018/30
AKREDİTASYON ÖGRENCİ GRUBU TOPLANTISI
 1. 11.04.2018 tarihinde konuşulan, küçük grupların yeniden şekillenmesi kararı bugün uygulandı ve gruplara yeni öğrenciler belirlendi. Gruplar belirlenmeden önce özdeğerlendirme raporuna katkıda bulunacak öğrenciler konuşuldu, Muhammet Yaldız ve Ayşegül Gözlüklü yine özdeğerlendirme raporu grubunda kaldı, yedek olarak Hüseyin Emre Arslan bu gruba katıldı. Eğitim programı küçük grubuna 3 öğrenci, diğer küçük gruplara ise 2 öğrenci yerleştirildi. Küçük gruplara seçimler gönüllülük esasına göre yapıldı. Altı çizili olanlar küçük gruplardaki yedek öğrencileri göstermektedir. Buna göre: Amaç ve hedefler = Esra Balaban (Dönem-3), Eylül Özdemir (Dönem-1 ), Merve Yaylagül (YEDEK Dönem-5) Eğitim programı = Ecem Cibar (Dönem-3), Bahri Aşçı (Dönem-5), Dilara Apaydın (Dönem-)), Yunus Salih Aslan (YEDEK Dönem-5) Ölçme değerlendirme=Muhammet Ali Şener (2.sınıf), Ömer Çelik (Dönem-5), Mine Buse Salkın (YEDEK Dönem-4) Program değerlendirme=Elif Şentürk (Dönem-5), Ahmet Berk Gür (Dönem-2), Emre Bal petek (YEDEK Dönem-3) Akademik kadro= Maaz Avcı (Dönem-4), Elif llgıt Toprak (Dönem-1), Sevgi İlçin (YEDEK Dönem-!) Eğitim kaynak ve olanakları=Muaz Günaydın (Dönem-5), Efekan Yılmaz (2.sınıf), Buse Madran (YEDEK Dönem-3) Yönetim ve yürütme = Gökhan Koç (Dönem-3), Ahmet Zahit Kaan (Dönem-5), Emre Şirin (YEDEK Dönem-4) Sürekli yenileme ve gelişim= Pelin Tok (Dönem-3), Hanife Yağız (Dönem-1), Melisa Akarsu (YEDEK Dönem-1) Özdeğerlendirme raporu = Ayşegül Gözlüklü (Dönem-4), Muhammed Yaldız (Dönem-4), Hüseyin Emre Arslan (YEDEK Dönem-3)
 2. Emre Arslan ve Pelin Tok'un akreditasyon ile ilgili broşür hazırlaması, bir sonraki toplantıda gruba sunması planlandı.
 3. Her dönemin kendi içinde eğitimle ilişkili sorunları belirleyip eğitim grubundaki temsilcilere iletmesinin onların eğitim toplantılarında daha aktif yer almalarını sağlayacağı vurgulandı.
 4. Toplantı raporlarının sadece akreditasyon linkinde değil öğrenci grubunun iletişiminde de paylaşılmasına karar verildi. Her temsilcinin katıldığı toplantılarda kendisinin de not alarak bir rapor hazırlayıp paylaşması kararına varıldı.
 5. Toplantı tarihlerinin daha önceden haber verilmesi gerektiği söylendi.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız Toplantı Fotoğraflarını Görüntülemek İçin Tıklayınız
11.04.2018 2018/29

AKREDİTASYON ÖGRENCİ GRUBU TOPLANTISI

 1. Öğretim üyelerinin her sınıfa akreditasyonu tanıtıcı konuşma yapması, tüm öğrencilerin süreçten haberdar edilmesi planlandı.
 2. Eğitim grubu temsilcilerinin aynı anda yine toplantılarının olması nedeniyle pazartesi günü katıldıkları toplantıyla ilişkili bilgilendirme yapamadılar.
 3. Akreditasyon sürecinde yer alan alt grupların kısaca tanıtımı ve ne gibi görevler yürütecekleri Prof. Dr. Ebru YEŞİLDAÔ tarafından gruba açıklandı.
 4. Akreditasyon alt gruplarındaki öğrenci temsilcilerinin yeniden düzenlenmesi konuşuldu. Özellikle temsilcilerde sınıf dağılımına (hem preklinik hem klinik dönem öğrencilerinin bulunması açısından) dikkat edilmesi gerektiği saptandı.
 5. Alt gruplarda her sınıftan 1 temsilcinin olması da gündeme geldi.
 6. Tüm öğrencilerin ve tüm öğretim üyelerinin tanışıp kaynaşacağı bir aktivite düzenlenmesi, öğrencilerin danışman öğretim üyeleriyle bir araya gelmelerine olanak sağlaması açısından Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burhan TURGUT'un önerisi Prof. Dr. Ebru YEŞİLDAÔ tarafından grupta sunuldu. Tüm öğrencilerin ve tüm öğretim üyelerinin bir araya gelmesine olanak sağlayacak aktivitenin birebir iletişime çok kolaylık sağlamayacağı düşünüldü. Toplu bir halde olmasından ziyade her öğretim üyesinin sorumlu olduğu öğrencilerle ayrı olarak toplanması fikrinin daha işler olacağı vurgulandı. Bazı öğrenciler, danışmanlarının bu işe gönüllü olmadığından bahsederek gönüllülük esasına dayandırılacak bir sistem kurulabileceğini söyledi. Doç. Dr. Tarkan YETiŞY1GİT Tıp Fakültesi'ndeki tüm öğretim üyelerinin öğrencilerle bu iletişimi kurmasının gerekliliğine vurgu yaptı. Tıp Fakültesi kadrosundan ayrılmış öğretim üyelerinin hala sistemde danışman olarak yer aldıkları belirtildi.
 7. Akreditasyon öğrenci grubunda yer alan öğretim üyelerinden Doç. Dr. Tarkan YETİŞYİÔİT, öğrencilerden, tek aday olan Hüseyin Emre ARSLAN ( Dönem 3 Temsilcisi),oybirliğiyle raportör seçilmiştir.
 8. Akreditasyon öğrenci grubu toplantılarının öğle arasında efektif yürümediği gerekçesiyle bir sonraki olağan toplantının 18.4.2018 tarihinde saat 16.30'da yapılmasına karar verildi.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
11.04.2018 2018/28

MÜFREDAT TOPLANTISI

 1. 9 Nisan 2018 tarihine kadar ders program önerileri için hangi bölümlerden geri dönüm sağlanıldığı konuşuldu. Genel olarak ÇEP’e uyumlu program kontrolünün bütün bölümler tarafından sağlanıldığı görüldü.
 2. Dönem 2’nin ve Dönem 3’ün Temel Bilimler derslerinin ÇEP’deki hastalık ve semptomlar ile eşleştirilmesi kararlaştırıldı.
 3. Öğretim üyelerinin ders konu başlıkları yanında eğitim yöntemleri ve ölçme değerlendirme yöntemlerini de iletmesi talebi dile getirildi.
 4. Temel Bilimlerin bu hususları kapsar uygun formatta geri dönümlerini sağlamak için Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanımızın önerisi ile bir format hazırlanmasına, 13.04.2018‘de Dönem 2 ders programının tekrar değerlendirilmesine karar verildi.
 5. Dönem 3 ders programı için eksikler konuşuldu. Haftaya uygun bir günde tekrar programın değerlendirilmesine karar verildi.
 6. Dönem 4 ders programında eğitim yöntemlerini çeşitlendirir ve dikey entegrasyonu sağlar şekilde planlamalar yapılmasına karar verildi. Haftaya uygun bir günde tekrar programın değerlendirilmesine karar verildi.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
10.04.2018 2018/27

BİLİM KORİDORU TOPLANTISI

1. Dönem 1-2 ve 3 bilim koridoru ders programı ilgili öğretim üyeleri ile görüşüldü. Halen devam eden 3. sınıf istatistik derslerinin yeniden gözden geçirilmesi ve 3. sınıf bilim koridoru programının bu anlamda revize edilerek 3. sınıf biyoistatistik dersleri ve pratik uygulamalarına bilim koridoru içinde de yer verilmesi planlandı.

2. Dönem 1-2 ve 3 bilim koridoru öğrenim amaç ve hedefleri konuşuldu. Hedefler başlığının çıktı olarak ele alınabileceği üzerinde duruldu.

3. Yürütülmekte olan dönem 1 proje gruplarının mevcut süreci ve belirlenen proje başlıkları ilgili öğretim üyelerince paylaşıldı.

4.  18 Mayıs 2018 tarihli sempozyumda proje sunumlarının hangi formatta hazırlanacağı görüşüldü. Power point sunumu yapılmasına, tüm grup üyelerinin kürsüde olması ve öğrenciler tarafından belirlenen grup temsilcisi tarafından sözlü sunumun yapılmasına, yöneltilen sorulara ise tüm grubun katılımı ile yanıt verilmesine karar verildi.

5. Sunumların değerlendirmesinde izlenecek yöntem görüşüldü. Öğrencilerin bireysel performanslarının daha önceden yapılandırılmış kontrol listesi aracılığı ile koordinatör öğretim üyesince yapılmasına, grup değerlendirmesinin ise sempozyumda belirlenen öğretim üyelerince önceden hazırlanmış kontrol listesi aracılığıyla yapılmasına karar verildi.

6. Etik kurul başvurusu tarihi görüşüldü. 3 Mayıs 2018 tarihi etik kurul başvurusunun son tarihi olarak belirlendi.

7. Bilim koridoru ölçme değerlendirmesinin kurul ve final sınavlarına entegrasyonu aşağıdaki gibi yapılandırıldı.

Dönem 1 Hareket ve Dolaşım Kurulu içerisindeki 21 saatlik proje hazırlığı uygulama derslerinin puanlaması etik kurul değerlendirmesinden elde edilecek grup puanı ve koordinatör öğretim üyelerince belirlenecek bireysel puanların toplamından elde edilecektir. Elde edilecek puanlar kurul sınavına bilim koridoru puanı olarak eklenecektir.

Final sınavında ise tüm yılın bilim koridoru teorik ve uygulama derslerinin sınava entegrasyonu şu şekilde planlandı. Toplam puanın  %60’ının bilim koridoru teorik derslerinden oluşan sorular aracılığıyla elde edilmesi, toplam puanın %40’ının ise sempozyumda elde edilen grup puanı ve koordinatör öğretim üyesinin yaptığı bireysel puanlama toplamından elde edilmesi planlandı.

Bu değerlendirmeler önceden hazırlanmış kontrol listeleri aracılığıyla yapılarak standardizasyon sağlanacaktır.

Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
10.04.2018 2018/26

ÖDR HAZIRLAMA TOPLANTISI

 1. Öz Değerlendirme Raporu'nda (ÖDR) 9 başlık altında yer alan çalışma gruplarında görev alan öğretim üyelerinin ve öğrencilerin katılımı ile geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirildi.
 2. Toplantıda 2018 yılında güncellenmiş /revize edilmiş ÖDR hazırlama kılavuzu grup ile yeniden paylaşıldı.
 3. Toplantıda çalışma gruplarında yer alan öğretim üyelerinin geri bildirimleri alındı.
 4. Çalışma gruplarının rapor yazım sürecinde geldikleri durum ve bugüne dek yapılan çalışmalar paylaşıldı; çalışma gruplarında görev alacak öğretim üyeleri ve öğrencilerin revize edilmesi kararlaştırıldı.
 5. Katılımcıların soru, görüş ve önerileri alındı ve sorumlularca yanıtlanarak tartışıldı.
 6. Grubun en az 15 günde bir olacak şekilde toplanarak, her çalışma grubunun çalışma raporlarını toplantıda sunması ve bu şekliyle ÖDR yazılması sürecinde hızlıca ilerleme ve koordinasyon sağlanması karara bağlandı.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
06.04.2018 2018/25

EGİTİM KAYNAK VE OLANAKLARI AKREDİTASYON TOPLANTISI 

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programı Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzuna göre Eğitim programının amaçlandığı gibi uygulanabilmesi için Fakültemizde bulunması gereken altyapı ve eğitim olanaklarının (Öz değerlendirme raporu hazırlama kılavuzu 7.1. madde)Temel Standartlar ve Gelişim Standartlarının ÔDR yazma aşaması için görev paylaşımı yapıldı. Buna göre aşağıda belirtilen hedeflere ulaşılması ve Gelişim Standartları için 18 Nisan 2018, Temel Standartlar için 02 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak toplantıya kadar raporların hazırlanarak akreditasyon grubuna sunulmasına karar verildi. 

A. Temel Standartlar (TS):
TS 7.1.1. Büyük ve küçük gruplarda eğitim etkinlikleri için kullanılan amfi, derslik, seminer odası, öğrenci laboratuvarlarını içermiş olması, 
TS 7.1.2. Çalışma salonları, sosyal alanlar ve öğrenci kullanımına ayrılan diğer alan ve olanakları sağlamış olması, 
TS 7.1.3. Kütüphane ve İnternet ya da diğer elektronik ortamlar üzerinden bilgiye erişim olanaklarını sunmuş olması, 
TS 7.1.4. Öğrencilerin hekimlik bilgi, beceri ve uygulamalarında yeterli deneyim kazanmalarını sağlayacak klinik eğitim ortamlarını sağlamış olması, 
TS 7.1.5. Klinik eğitim için kullanılan hastanelerde derslik, seminer odası, öğrencilerin kullanımına ayrılmış alanlar gibi olanakları sağlamış olması, 
TS 7.1.6. Öğrenciler, akademik ve idari kadro, hastalar ve hasta yakınları için ortamların güvenliğini sağlamış olması, 
TS 7.1.7. Engelli öğrencilerin gereksinimleri doğrultusunda ve erişimlerini sağlayacak şekilde düzenlemeler yapılmış olması gerekmektedir. 
B. Gelişim Standartları (GS):
GS 7.l.l. Eğitim programında toplum içinde öğrenme fırsatları sağlamak için kurumsal işbirliği protokollerini hayata geçiriyor olması 
GS 7.1.2. Simille/standardize hasta ile eğitim ve değerlendirme olanakları sunuyor olması 
GS 7.1.3. Öğrenciler için araştırma altyapısı sunarak tüm öğrencilerin bireysel ya da bir ekip içinde katılabileceği araştırma planlama, uygulama ve sonuçlarını paylaşma fırsatları sağlıyor olmalıdır. 
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız Toplantı Fotoğraflarını Görüntülemek İçin Tıklayınız
04.04.2018 2018/24

ÖLÇME DEĞERLENDİRME AKREDİTASYON TOPLANTISI

 1. Dönem 1’in 4.Kurulunun sınav sonuç analizi yapıldı. Sınav sonuçlarının zorluk ve ayırt edicilik indekslerine bakıldı. Sonuçlarda herhangi bir sorun saptanmadı.
 2. Dönem 3’ün 5.Kurulunun sınav sonuç analizi yapıldı. Sınav sonuçlarının zorluk ve ayırt edicilik indekslerine bakıldı. Sonuçlarda herhangi bir sorun saptanmadı.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
04.04.2018 2018/23

ÖĞRENCİ GRUBU AKREDİTASYON TOPLANTISI

 1. Öğrencilerin Tıp Fakültesi web sayfasındaki akreditasyon sekmesinden süreci takip etmesinin sağlanması,
 2. Ön lisans ve lisans öğrencilerine akreditasyon sürecini tanıtıcı toplantıların düzenlenmesi,
 3. Öğrencilere yönelik bilgilendirme broşürü hazırlanması ve dağıtımının yürütülmesi,
 4. Akreditasyon alt gruplarında gönüllü olarak görev almış öğrencilerin ilgili bölümlerin toplantılarına katılmalarının takibi ve diğer öğrencileri buralarda alınan kararlar konusunda bilgilendirmesi,
 5. Genel öğrenci grubuyla ayda bir değerlendirme toplantısı yapılması, toplantı tarihlerinin duyurulması kararları alındı.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
04.04.2018 2018/22

AKADEMİK KADRO AKREDİTASYON TOPLANTISI

 1. Akademik kadrodaki eksikliklerin tespit edilip ihtiyaç duyulan bölümlerin belirlenmesi,
 2. Tüm atama birimlerindeki (dr.öğr.üyesi, doç., prof.) atama kriterlerinin gözden geçirilmesi,
 3. Eğiticilerin gelişimine yönelik ayda en az bir kere eğitimlerin yapılması,
 4. Eğiticilerin eğitimi kursunun tüm öğretim üyelerini kapsayacak şekilde verilmesine karar verildi.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız Toplantı Fotoğraflarını Görüntülemek İçin Tıklayınız
03.04.2018 2018/21
AKTİF EĞİTİM GRUBU MÜFREDAT TOPLANTISI
 1. Dönem l Aktif Eğitimle ilgili müfredat ve eğitim günleri kararlaştırıldı. Buna göre haftalık programlarda Salı günü Bilim Koridoru öğleden sonra, Çarşamba günü Toplum ve Sosyal Hekimlik Koridoru öğleden önce ve Perşembe günü KEG Koridoru öğleden sonra her biri 4'er saat olacak şekilde planlandı.
 2. Dönem 2 Aktif Eğitimle ilgili müfredat ve eğitim günleri kararlaştırıldı. Buna göre haftalık programlarda Pazartesi günü Toplum ve Sosyal Hekimlik Koridoru öğleden sonra, Salı günü KEG Koridoru öğleden sonra ve Çarşamba günü Bilim Koridoru öğleden sonra her biri 4'er saat olacak şekilde planlandı.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
02.04.2018 2018/20
ÖGRENCİLER ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI
 1. Tıp Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Burhan TURGUT'un da kanlımıyla öğrenciler çalışma grubunun toplantısı yapıldı. Toplantıda akreditasyon sürecinden ve süreçteki öğrencilerin rolünden bahsedildi. Bu konuda ekteki listedeki öğrencilerimizden geri dönüşler alındı.
 2. Her bir akreditasyon çalışma grubuna hangi öğrencinin katılacağının nihai şekli verildi.
 3. Öğrencilerimizden gelen talep üzerine akreditasyon sürecini öğrencilere aktarabilmek için geniş katılımlı toplantılar yapılmasını ve akran eğitimi başta olmak üzere öğrencilere yönelik akreditasyon toplantıları planlanmasına karar verildi. Bir haftalık süreçte bu programın yapılandırılması ve haftaya Çarşamba günü yapılacak olan toplantıda nihaisonuca varılmasına karar verildi.
 4. Önümüzdeki yıl eğitim programındaki alan içi ve alan dışı seçmeli dersler için öğrencilerden görüş alındı.
 5. Fakülte Kurulunda öğrenci temsiliyeti için düzenlemeler yapılmasına karar verildi.
 6. 1 hafta sonra toplanılmak üzere kararlaştırıldı.

Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız

Öğrenci Raporunu İndirmek için Tıklayınız

Toplantı Fotoğraflarını Görüntülemek İçin Tıklayınız
30.03.2018 2018/19

 TOPLUM ve SOSYAL HEKİMLİK KORİDORU TOPLANTISI

 1. Proje konularının sosyal sorumluluk projesi kapsamında olması gerektiği ayrıca toplum ve sosyal hekimlik koridorun birinci sınıf amaç ve öğrenim hedefleri ile uyumlu olması gerektiği aktarıldı.
 2. Proje konularının belirlenirken ders başlıklarının da göz önünde bulundurulması gerektiği belirtildi.
 3. Proje konusu seçiminde Dönem 1 TSH koridorunda yer alan amaç ve öğrenim hedefinin de proje konusu seçimi ve hazırlık sürecinde özellikle belirtilmesi istendi.
 4. Öğrenciler 14 kişilik gruplara ayrılarak toplamda 9 grup oluşturuldu.
 5. Öğrenci dağılımları yoklama listesindeki sıralamaya göre, isimleri aşağıda belirtilen öğretim üyelerine dağıtıldı.

Doç. Dr. Murat BEYAZYÜZ

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Nurcan YÜKSEL

Doç. Dr. Gamze VAROL SARAÇOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Elif POLAT

Prof. Dr. Aynur EREN TOPKAYA

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz HEKİMOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Naile Esra SAKA

Doç. Dr. Tarkan YETİŞYİĞİT

Dr. Öğr. Üyesi Pınar Sonat KARA

 1. Her öğrenci grubu için ilgili öğretim üyesi belirlendi.
 2. Projelerin değerlendirilme süreçleri açıklandı.
Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız  
28.03.2018 2018/18
DÖNEM 1 MÜFREDAT TOPLANTISI
 1. Fakültemiz Dönem 1 ders programında 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı başında uygulamaya başladığımız aktif eğitim derslerinin amaç ve hedefleri gözden geçirildi. Önümüzdeki yıl Dönem l programında KEG, Bilim Koridoru ve Toplum Hekimliği Koridorunda Çekirdek Eğitim Programına ve Fakültemizin amaç ve hedeflerine uygun bir takım değişiklikler yapılmasına karar verildi. Bu nedenle Aktif Eğitim Koordinatörü ve yardımcılarının programı tekrar gözden geçirip bir hafta sonra nihai programın oluşturulması ve sonrasında iç ve dış paydaşlarımızla paylaşılmasına karar verildi.
 2. Dönem 1 programında bu yıl olmayan seçmeli derslerin önümüzdeki yılki Dönem 1 programına eklenmesine karar verildi.
 3. Yaklaşık 1 ay önce Tıp Fakültesi Dekanlığımızca Fakültemiz öğretim üyelerinden seçmeli ders konu başlıkları hakkında yazılı olarak görüş istenmiş olup, öğretim üyelerinden seçmeli ders anlatmak isteyen ve geri dönüş yapanların önerileri ile hareket edilmesine karar verildi.
 4. Mevcut Dönem l programındaki derslerin mükerrer anlatılmaması için tekrar ilgili öğretim üyeleri tarafından gözden geçirilmesine karar verildi.
Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız Toplantı Fotoğraflarını Görüntülemek İçin Tıklayınız
27.03.2018 2018/17 Dönem VI intörn eğitiminde akreditasyon toplantısına Dekanlık toplantı salonunda görüşme ve sunum yapılarak katılınmıştır. Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız  
27.03.2018 2018/16
GENİŞ KATILIMLI AKREDİTASYON TOPLANTISI
 1. UTEAK'ın belirlemiş olduğu temel standartlar gözden geçirildi.
 2. Geçen hafta yapılmış olan TEPDAD bilgilendirme toplantısındaki grup çalışmalarının metin haline getirilmesi ve tüm akreditasyon çalışma grupları üyeleri ile paylaşılmasına karar verildi.
 3. Eğitim programının akreditasyona uyumu tartışıldı. Dönem 2 ve 3'ün programının ivedilikle son şeklinin verilmesi için müfredat toplantıları yapılmasına karar verildi.
 4. Tam entegrasyon yapılıp yapılamayacağı tartışıldı.
 5. Dikey koridorların Dönem 4, 5 ve 6'da nasıl devam ettirileceği tartışıldı.
 6. Küçük grup çalışmalarına ağırlık verilmesine karar verildi.
Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız Toplantı Fotoğraflarını Görüntülemek İçin Tıklayınız
19.03.2018  

TEPDAD/UTEAK Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Akreditasyon Bilgilendirme Toplantısı

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Akreditasyon Bilgilendirme Toplantısı yaklaşık 480 kişilik öğretim üyesi ve öğrenci katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda yapılan grup çalışmalarının özet metinleri yan tarafta verilmiştir.

I. Grup toplantı özet raporunu indirmek  için tıklayınız

II. Grup toplantı özet raporunu indirmek  için tıklayınız 

III. Grup toplantı özet raporunu indirmek  için tıklayınız

Toplantı Fotoğraflarını Görüntülemek İçin Tıklayınız
14.03.2018 2018/15

ÖLÇME DEĞERLENDİRME BİRİM TOPLANTISI

 1. Sınavlara  3  hafta  kala  soruların  ölçme  değerlendirme  birimine  gönderilmesi  için  tüm öğretim üyelerine duyuru yapılması kararlaştırıldı.
 2. Dönem    3,    5.    Kurulun    sınav    sorularının   ölçme   değerlendirmeye   uygunluğunun değerlendirilmesi  için  Doç.  Dr.  A.  Banu  SARIFAK.lOĞLU,     Dr.  Öğr.  Üyesi  Berna ERDAL   YILDIRIM,   Dr.   Öğr.  Üyesi   Tülay   BECERİR   ve   Dr.   Öğr.   Üyesi  Ayşin NALBANTOĞLU görevlendirildi.
 3. 2.sınıf 4.Kurul sınav  sonuçlarının analizleri değerlendirildi. 4 adet soruya itiraz edildi ve ilgili komisyon tarafından üçünün iptaline karar verildi.
 4. İki hafta sonra toplantı yapılması kararlaştırıldı.
Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız  
22.02.2018 2018/14

ÖLÇME DEĞERLENDİRME BİRİM TOPLANTISI

 1. Bir önceki toplantıda planlanmış olan soru hazırlama kılavuzunun son şekli tartışılıp öğretim üyeleriyle paylaşılacak hale getirildi. Soru hazırlama kılavuzunun Tıp Fakültesi web sayfasında da ilan edilmesine karar verildi.
 2. Soru talep formu gözden geçirildi. Son eklemeler ve düzeltmelerin ardından bundan sonraki kurul sınavlarında formata uygun bir şekilde soru istenmesine karar verildi.
 3. Öğrenci geri dönüm anketlerinin son şekli verildi. Tıp Fakültesi Lisans Eğitimi başlığı altında ayrı bir ulaşım linki ile sistemin öğrencilere açılmasına karar verildi.
 4. İki hafta sonra Perşembe günü kurul ve staj sınavlarının, kliniğe erken giriş sınavlarının ve diğer koridor sınavlarının nasıl yapılacağının planlanması için toplantı yapılmasına karar verildi.
 5. Sorular talep edildikten sonra soru hazırlama kılavuzuna uygunluğunun kurul sorumlusu, dönem koordinatörü ve yardımcısı ile ölçme ve değerlendirme biriminden görevlendirilen yeter sayıda kişi ile kontrol edilmesine karar verildi. Kontrol edilen soruların kurallara uygun olmayanlarının öğretim üyelerine geri bildirimine EBYS üzerinden soruları açıkça paylaşılmayacak şekilde iletilmesine karar verildi.
 6. Dönem III 4.Kurulda zorluk ve ayırt edicilik indeksine göre iptal edilen 3 sorunun ölçme değerlendirme birimi oy birliği ile ilgili öğretim üyeleri ile paylaşılmasına karar verildi
Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız  
21.02.2018  

ZİYARET TARİHİ: 21.02.2018

NKU Tıp Fakültesi Eğitim Öğretimden sorumlu Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Gülsüm ÖZKAN ve NKU Aktif Eğitim sorumlusu ve Tıp Eğitimi AD. Başk. Doç. Dr. Gamze VAROL, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öz Değerlendirme Raporu (ÖDR) hazırlama grubundan Prof. Dr. Bülent Sabri CİGALI, Prof. Dr. Ahmet TEZEL, Prof. Dr. Mustafa ESKİOCAK, Prof. Dr. Sevgi ESKİOCAK, Prof. Dr. Selma Süer GÖKMEN’den oluşan bir ekibi karşılıklı bilgi alışverişi ve deneyim paylaşımı amacıyla ziyaret etti.

Toplantı gündemini akreditasyon sürecinde yapılması gerekenler, öz değerlendirme raporu hazırlama, program geliştirme, ölçme ve değerlendirme başlıkları oluşturdu. Yaklaşık 2 saat süren toplantı sonrasında akreditasyon sürecinde özellikle ölçme-değerlendirme ve müfredat geliştirme konularında karşılıklı olarak yapılanlar paylaşılarak fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız  
15.02.2018 2018/13

ÖLÇME DEĞERLENDİRME BİRİM TOPLANTISI

 1. 3. Sınıf 4. Kurul sınav sonuçlarının analizi üzerine tartışıldı. 3 sorunun zorluk indeksi yüksek, ayırt edicilik indeksi düşük olduğu için iptaline karar verildi.
 2. Öğrenci anketlerinin son şekline karar verildi.
 3. Çoktan seçmeli soru hazırlama kılavuzu üzerine çalışıldı.
 4. 1 hafta sonra toplanılmasına karar verildi.
Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız  
08.02.2018 2018/12

ÖLÇME DEĞERLENDİRME BİRİM TOPLANTISI

 1. 1.Dönemdeki sınavların analiz sonuçları değerlendirildi.
 2. 2.Dönemden itibaren analiz sonuçlarına ayırt edicilik indeksi ve zorluk indeksinin de eklenmesine karar verildi.
 3. Sınav sorularının ölçme değerlendirme birimine nasıl aktarılacağı konusu tartışıldı. Sınav sorularının ortak bir formatta kurul sorumlusu ya da dönem koordinatörüne aktarıldıktan sonra ölçme değerlendirme birimine iletilmesine karar verildi.
 4. Sınav sorularının USB ile iletilmesi gerektiği vurgulandı.
 5. Öğrenci geri bildirimlerini alabilmek için bugüne kadar neler yaptığımız tartışıldı. 2.Dönemin başından itibaren dönem değerlendirmesi ve kurul değerlendirmesi için anket formları taslağı oluşturuldu.
 6. Soru hazırlama kılavuzu üzerine çalışıldı.
 7. Soruların kontrol edilmesi için kontrol listesi yapılması için çalışıldı.
 8. 1 hafta sonra tekrar toplanılmasına karar verildi.
Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız  
08.02.2018 2018/12

EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI

 1. Dönem 1,2,3’ün her bir yıl ve her bir kurul için ayrı ayrı öğrenim hedeflerinin belirlenmesi konusunda görüşmeler yapıldı.
 2. Dönem 4 ve 5’lerde staj kurullarının oluşturulması çalışması için haftaya toplantı planlandı.
 3. Dönem 1, 2,3 ‘teki pratik sınavların gücü ve yaptırımını artırmak amaçlı neler yapılabileceği konuşuldu.
Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız    
06.02.2018 2018/10

TOPLUM ve SOSYAL HEKİMLİK KORİDORU TOPLANTISI

 1. Bir önceki toplantıya katılamayan öğretim üyelerine sosyal sorumluluk projesi kapsamı ve amaçları özetlendi.
 2. Proje konularının sosyal sorumluluk projesi olması gerektiği ek olarak bilimsel ayağının da bulunabileceği, koridorun birinci sınıf amaç ve öğrenim hedeflerine uygun olması gerektiği aktarıldı.
 3. Toplantıya katılan öğretim üyeleri tarafından proje konusu önerileri sunuldu.
 4. Buna göre aşağıdaki temel başlıklar öneri olarak sunuldu.
  1. NKU Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde hizmet veren sağlık çalışanlarının (hekim, hemşire vb.) karşılaştığı şiddet sorunlarının tespit edilebilmesi için öğrencilerin çalışma ortamında gözlemler yapması ve ardından sorunlu konularda hastane konferans salonunda hasta ve hasta yakınlarına sunulması;
  2. Üniversitemizde tıp fakültesi dışında başka fakültelerde görev yapan öğretim üyelerinin NKU Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde aldıkları sağlık hizmetini yapılandırılmış bir anket formu ile değerlendirmeleri ve karşılaşılan sorunların belirlenerek çözüm önerileriyle birlikte ilgili mercilere sunulması;
  3. Önceden belirlenmiş şehir merkezinde yer alan çocuk parklarının incelenerek çocukların sağlık ve güvenliği için tehlike/risklerin tespit edilerek ilgili mercilere (belediye vb.) iletilmesi,
  4. Tekirdağ Çocuk Destek Merkezindeki sağlık ve sosyal hizmetlerden çocukların yararlanma durumunun belirlenmesi ve oradaki çocuklar ile vakit geçirilmesi,
  5. Belirlenmiş gün ve saatlerde önceden belirlenmiş televizyon dizilerinin izlenerek, sağlıkta şiddet/aile içi şiddet/toplumsal şiddet sahnelerinin tespiti, içeriğinin değerlendirilmesi, topluma olası etkileri ve olumlu yönde alternatif senaryo yazılması,
  6. Önceden belirlenmiş, gün ve saatlerde ve önceden belirlenmiş kafelerde 4207 sayılı tütün mamullerinin zararlarının önlenmesine dair kanun kapsamında sigara içme yasağına uyulup uyulmadığının tespit edilerek sonuçların ilgili mercilerle paylaşılarak, üniversitede konuyla ilgili eğitimler yapılması,
  7. NKU Değirmenaltı yerleşkesinde çalışan ve okuyanlara ve değirmenaltı mevkiinde bulunan kişilere Akılcı ilaç kullanımına yönelik yapılandırılmış sorular sorarak sosyal görüşmeler/röportaj yapılması ve öğretici bir kısa film hazırlanması,
  8. Önceden belirlenmiş bir sistematiğe göre tarih aralığı ve isimleri saptanan Gazete/dergilerdeki toplumsal cinsiyet içerikli haberlerin toplanarak yorumlanması ve haberdeki sosyokültürel kalıpların belirlenerek sunulması.
 5. Yukarıda sunulan başlıkların NKU Tıp Fakültesi Dekanlığına sunularak uygun görülenlerin proje olarak yapılması kararlaştırıldı.
Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız  
06.02.2018 2018/09

DEKAN VE ANABİLİM DALI BAŞKANLARI BULUŞMASI

 1. Müfredat hazırlanması için her anabilim dalından bir öğretim üyesinin iletişim için belirlenmesi ve önümüzdeki yıl müfredat çalışmalarına bu öğretim üyeleri ile devam edilmesi görüşüldü.
 2. Öğrenci geri dönümleri öğretim üyeleri ile paylaşıldı. Sorunlar tartışıldı.
 3. Sınavların objektif ölçme-değerlendirme kurallarına göre yapılması vurgulandı.
 4. Eğiticilere programlı eğitim verilmesi, bu konuda özel istek var ise öncelik tanınması, eğitimin hangi gün yapılacağı görüşüldü.
 5. Hastanede asistan ve lisans öğrencileri için bilgisayar erişiminin olduğu ortak derslikler sağlanması için başhekimlik le görüşüldü.
 6. Dilek – öneriler.
Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız  

01.02.2018

2018/08

 AKADEMİK PERSONEL ve EĞİTİM OLANAKLARI

 1. 2018 yılı içerisinde eğitim ve hizmetin devam ettirilebilmesi için minimum gerekli akademik personel ihtiyacının bölümlere göre belirlenmesi yapıldı.
 2. Hastane içerisindeki klinik derslerin verilebileceği dersliklerin belirlenmesi için başhekimlikle görüşülmesine karar verildi.
 3. Öğrenci geri dönümlerine göre eğitim programındaki aksaklıkların öğretim üyeleriyle paylaşılması için bölüm başkanlarıyla toplantı yapılmasına karar verildi.
Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız  
18.01.2018 2018/07

İNTÖRN EĞİTİMİ, İNTÖRN GÖREV TANIMLAMASI VE HASTANE PERSONELİYLE PAYLAŞIMI

 1. İntörnün tıp eğitimindeki görev tanımlamaları anlatıldı.
 2. İntörn doktorların kliniklerdeki çalışma süreçlerinde yaşadığı problemler intörn gözüyle ve hastane personeli gözüyle dinlendi.
 3. İntörn doktorların rotasyonları öncesi oryantasyon eğitimi yapılması kararlaştırıldı.
Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız Toplantı Fotoğraflarını Görüntülemek İçin Tıklayınız
18.01.2018 2018/06

EĞİTİM PROGRAMI TOPLANTISI

 1. Akademik takvimlerin maksimum uyumu
 2. Her senenin amaç ve öğrenim hedeflerinin belirlenmesi
 3. Dönem I:
 • Programda minör değişim olabilir.
 • Dikey koridorların sabit bir günde olması
 • Koridorlarda anlatılacak derslerin bütünlüğü yapılandırması ve uygulamaları konusunda öğretim üyelerinin bilgilendirilmesi
 • Proje hazırlıkları ve sınavları
 • Bu seneki geri dönümlere göre seneye programın şekillendirilmesi
 • Öğrenci geri dönüm anketleri
 1. Dönem II:
 • Dikey koridorların Dönem 1 ile uyumlu bir şekilde çalışılması
 • PDÖ yapılıp yapılamayacağı görüşüldü.
 1. Dönem III:
 • Dikey koridorların çalışılması
 • PDÖ yapılıp yapılamayacağı görüşüldü.
 • Konu başlıklarının ÇEP’e uyumu
 1. Dönem IV-V:
 • Staj bloğu yapılıp yapılamayacağı görüşüldü.
 • CBL ya da değişik öğrenim şekilleri ile programın zenginleştirilmesi
 • Sınavların nesnel yapılandırılmış olması
 1. Dönem VI:
 • İntörn karnelerinin düzenlenmesi
 • Geri dönüm anketleri konularında görüşüldü.
Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız  
17.01.2018 2018/05

EĞİTİM KAYNAK VE OLANAKLARI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

 1. Elektronik veri tabanları ve kütüphaneden gelecek sene için öğretim üyelerinden talep toplanması,
 2. Histoloji laboratuarları için yansıtıcılı eğitim mikroskobunun talep edilmesi,
 3. Dahili ve Cerrahi bilim dallarındaki derslik ihtiyaçlarının belirlenmesi,
 4. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı için öğrenci pratiklerinde kullanılacak maket talepleri üzerine görüşülüp taleplerin proformaları ile birlikte Dekanlığa başvurulması hususu,
 5. Adli Tıp Anabilim Dalı için öğrenci pratiklerinde kullanılacak maket talepleri üzerine görüşülüp taleplerin proformaları ile birlikte Dekanlığa başvurulması hususu görüşüldü,
Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız  
16.01.2018 2018/04
 1. İntörn Eğitimi ve İntörn Görev Tanımlaması üzerine konuşuldu.
 2. İntörnün tıp eğitimindeki görev tanımlamaları anlatıldı.
 3. İntörn doktorların kliniklerdeki çalışma süreçlerinde yaşadığı problemler intörn gözüyle dinlendi.
 4. İntörn doktorların klinik rotasyonlarının tekrar yapılandırılması planlandı.
 5. İntörn doktorlar ve hastane personeli ile toplantı yapılması kararı verildi.
Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız  
12.01.2018 2018/03

   AKTİF EĞİTİM BİLİM KORİDORU TOPLANTISI

 1. 12 Şubat 2018 tarihli proje hazırlığı dersinde Prof. Dr. Ebru YEŞİLDAĞ tarafından “Etik kurul dosyası hazırlama”, Doç. Dr. Gamze VAROL SARAÇOĞLU tarafından “Hipotez oluşturma” başlıklı konu anlatımlarının yapılması,
 2. Söz konusu ders satinde bilim koridorunda dersi bulunan tüm öğretim üyelerinin katılımı ile proje gruplarının liste sıralamasına göre oluşturulması,
 3. 1. Sınıf son kurul sonuna kadar etik kurul dosya hazırlama sürecinin tamamlanması ve son kurulda etik kurul dosya puanlarının temel alınması,
 4. Etik kurul dosyalarında puan hesaplamasının önceden hazırlanmış bir liste üzerinden puanlanarak yapılması,
 5. Final için pratik sözlü niteliği taşıyacak olan sempozyumun 18 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenmesi,
 6. Final sınavında dönem içinde anlatılan derslerden soru sorulması kararları alınmıştır.
Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız  
04.01.2018 2018/02
 1. Akreditasyon sürecinde Tıp Eğitmenlerinin eğitimleri;
 2. “Akademik Yenilenme ve Gelişim” Grubunun netleştirilmesi ve koordinatörünün belirlenmesi;
 3. Kitapların dağıtılması ve ilgili Öğretim üyelerinin konuları paylaşarak Şubat ayında sunumlara başlanması konusu görüşüldü.
Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız  
03.01.2018 2018/01
 1. “KEYPS Amaç ve Öğrenim Hedeflerinin” tüm anabilim dalları tarafından doldurulup 15 Ocak 2018 tarihine kadar tamamlanması gerektiği görüşüldü.
 2. Dönem I, III. Kurul Sınavının buradan alınan sorularla yapılacağı kararlaştırıldı.
 3. Dersliklerin fiziki durumu incelenip gerekli eksikliklerinin giderilmesi görüşüldü.

Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız

 

 
09-10.12.2017 2017/23

Eğiticilerin Eğitimi amacıyla planlanırnş olan "Tıp Eğitiminde Ölçme Değerlendirme" Kursu 9-I O Aralık 2017 tarihinde başanyla tamamlanmıştır. Kursa eğitmen olarak Dr.Serdar Gürel katılmıştur. Kurs katılımcıların tanışması ile başlamış ve sonrasında Ölçme Değerlendirmenin Tıp Eğitimindeki Önemi, Çoktan seçmeli soru analizi, CORE ve OSCE gibi Ölçme Değerlendirmede kullanılan yöntemlerin tanıtılması, Hangi yöntemlerin ne zaman kullanılacağı, Miller piramidine göre ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin belirlenmesi gibi konular ağırlıkta olmak üzere interaktif bir şekilde tartışılmıştır. Kursun Workshop bölümünde olgular üzerinden soru hazırlama, kullanılması gereken ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile ilgili uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Farklı soru yöntemleri avantaj ve dezavantajları belirtilmiştir. Yapılan kurs sonucunda;

 • Tüm soruların okunabilir, sade, anlaşılır, öğrenciyi şaşırtmaya çalışmayan (olumsuzun olumsuzu gibi) soru köklerine sahip olması gerektiği belirtilmiştir.
 • Soru bankası hazırlamanın gerekliliği vurgulanmıştır.
 • Her sınav için zorluk indeksi yapılmasının uygun olacağı belirtilmiş ve gerekirse zor olarak kabul edilen sınavlarda değerlendirmenin farklı yöntemlerle yapılabileceği de vurgulanmıştır.
 • Soruların Eğitim Komisyonuna gönderilmesi aşamasında, uygun olmayan soruların gerekçeleriyle reddedilmesi gerektiği vurgulanmıştır.
 • Küçük grup sınavlarında mutlaka farklı yöntemlerin kullanılması, sınavların adaletli bir şekilde uygulanmasının gerekliliği belirtilmiştir.
Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız Toplantı Fotoğraflarını Görüntülemek İçin Tıklayınız
28.11.2017 2017/22 Geniş kapsamlı akreditasyon toplantısı sonrası belirlenen Fakültenin amaç ve hedefleri tekrar gözden geçirildi. Bilim koridoru ve toplum koridorunun 2. dönem yapılacak olan sempozyumunun planlaması yapıldı. Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız  
21.11.2017 2017/21 Mayıs ayında başlamış olduğumuz akreditasyon çalışmalarının ne durumda olduğu ve bundan sonra ne yapılması gerektiği geniş katılımlı toplantı ile değerlendirildi. Fakültemizin vizyon, misyon, amaç ve hedeflerinin olması gerektiği tartışıldı ve ana hatları belirlendi. Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız  
21.11.2017 2017/20 Eğitim Kaynak ve Olanakları Çalışma Grubunun Toplantısı
• Dönem 4 eğitim sisteminde uygulamaya girecek olan küçük grup çalışmaları için gerekli alt yapının sağlanması (öğrenci gruplarının küçük grup çalışması yapabileceği derslik ve bilgisayar erişiminin hastane ortamında sağlanması)
• Preklinik derslerinde kullanılan klinik beceri laboratuvarının aktif kullanımının sağlanması
• Klinik beceri laboratuvarındaki maketlerin yeterliliğinin kontrol edilmesi
Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız  
20.11.2017 2017/19 Akademik Kadro Çalışma Grubu Toplantısı
Mevcut akademik kadromuz ile akreditasyon sürecinin nasıl yürütüleceği konuşuldu. Akademik kadro eksiği olan bölümler belirlendi. Bölümlere akreditasyon kapsamında akademik kadro ihtiyaçlarının belirlenmesi için yazı yazılması kararlaştırıldı.
Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız  
23.10.2017 2017/18 Dönem 1’deki bilim koridorunda ders anlatan öğretim üyeleriyle toplantı yapıldı. Bilim koridoru derslerinin amaç ve hedefleri belirlendi. Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız  
26.09.2017 2017/17 • Aktif Eğitim Koordinatörü: Doç. Dr. Gamze VAROL SARAÇOĞLU
• Aktif Eğitim Koordinatörü Yardımcıları:
      1. Kliniğe Erken Giriş Koridor Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Ayşe       Tuba TONBUL
      2. Bilim Koridor Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Saliha BAYKAL
      3. Toplum Koridoru Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Elif POLAT
• Koridor Sorumlularına görevleri anlatıldı.
• Sınav süreçleri ile ilgili bilgiler verildi.
• Kliniğe Erken Giriş laboratuvar ile ilgili bilgiler paylaşıldı.
• Dönem 1 öğrencilerinin yapacağı sempozyuma Dönem 2 öğrencilerinin entegrasyonu konuşuldu.
Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız  
25.09.2017 2017/16 25.09.2017 tarihli Akreditasyon toplantısı Ölçme Değerlendirme konusunda aşağıdaki gündemle toplandı.
1. Ölçme-Değerlendirme Biriminin görevleri,
2. Ölçme-Değerlendirme Birim yönergesinin hazırlanması,
3. Birimin aktif çalışması için konuyla ilgili bir eğitim planlanması konuşuldu, 
Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız  
20.09.2017 2017/15 • ÖDR Bölümü için çalışacak öğretim üyeleri revize edildi.
• Akreditasyon alt çalışma gruplarının haftalık çalışma planı çıkarıldı. Buna göre Amaç ve Hedefler için taslak hazırlanmasına karar verildi.
• Dönem 2 nin eğitim programını akreditasyona uygun hale getirilmek için toplantı yapmaya karar verildi.
• Ölçme ve Değerlendirme grubu için Ölçme ve Değerlendirme biriminin kurulmasına karar verildi.
• Ölçme ve Değerlendirme yönergesi yazılmasına karar verildi.
• Öğrencilere doldurulması için geri bildirim formu hazırlanarak formlar üzerinde çalışmalar yapılacak.
• Program Değerlendirme biriminin kurulmasına karar verildi.
• Dekanımız Prof. Dr. Burhan TURGUT başkanlığında akademik kadro için toplantı yapılmasına karar verildi.
• Eğitim Kaynak ve Olanakları için Yrd. Doç. Dr. Ayşe Tuba TONBUL un görevlendirmesi yazısının resmi olarak yazılıp görev tanımının ilan edilmesine karar verildi.
• Amfileri fiziki koşullarının gözden geçirilmesine ve klinikle erken tanışma labratuarlarının yerine, alet ve donanımının gözden geçirilmesine Öğretim Üyeleri ile bu bilgilerin paylaşılmasına karar verildi.
• Yönetim ve Yürütme için 5 Ekim de yapılacak olan akademik kurslarının toplantısında akademik kadro ile ilgili sunum yapılmasına karar verildi.
Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız  
15.08.2017 2017/14 Dönem 3 Öğretim üyeleri ile bir araya gelerek fakültemize ait program kurul kurul olmak üzere gözden geçirildi. Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız  
15.08.2017 2017/13 Dönem 1 Öğretim Üyeleri ile yeni eğitim programı değişikliği ve dikey koridorların çalışma sistemi hakkında görüşüldü. Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız  
10.08.2017 2017/12 Dönem 4 Koordinatör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ayşin NALBANTOĞLU ile Dönem 4 Programının Akreditasyona uyumu üzerine görüşüldü.
2. yapılacak olan Eğitici Formasyonu Eğitimine katılacak olan Öğretim üyelerinin son haline karar verildi. 
Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız  
01.08.2017 2017/11 Dönem 4 Anabilim Dalı başkanları ile ders programımızın ÇEP’e uyumluluğunu sağlayabilmek için görüşler alındı. Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız  
25.07.2017 2017/10 • Eğitici Formasyonu Eğitimine katılan akreditasyon çalışma gruplarındaki öğretim üyeleri diğer çalışma grubunda ki öğretim üyelerine; Eğitimde akreditasyon süreci için bilgi aktardılar.
• Her bir çalışma grubunda durum tespiti yapılabilmesi için swot analizi yapılması planlandı.
• Dönem 1 için dikey koridorların oluşturulmasına hem fikir olundu.
• Dönem 4 ve 5 te vaka bazlı pratik eğitim çalışmaları yapılmasına karar verildi.
• Şimdi ki yönetmeliğin akreditasyon sürecinin karşılayıp karşılamadığının incelenmesine karar verildi.
• II. Eğitici Formasyonu Eğitimine katılacakların listesine karar verildi.
• Her bölümün akreditasyon süresi sonucunda bilgilendirilmesi için bölüm başkanlarının Dekanlık nezdinde toplantı yapılmasına karar verildi.
• Dönem 4 ün bölüm başkanları ve dönem 4 ün koordinatörleri ile 1 Ağustos 2017 tarihinde saat 9:00 da toplantı yapılmasına karar verildi.
Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız  
13.07.2017 2017/09 10 Temmuz – 14 Temmuz tarihleri arasında yapılan Eğitici Formasyonu Eğitiminin Akreditasyon sürecine yararlı olduğuna karar verildi. II. Eğitici Formasyonu Eğitimi için hazırlıklar başlandı. Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız

 

12.07.2017 2017/08 Dönem 1 programı üzerinde çalışıldı. Yatay ve dikey entegrasyon için koridorlar oluşturuldu. Eğitim ve öğretim komisyonunun görüşülmesine karar verildi. Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız  
11.07.2017 2017/07 Eğitim ve öğretim programının akreditasyona (ÇEP) geçmek için gerekli entegrasyonlara uyumluluğu incelendi.Dönem 1 programı üzerinde çalışılmaya başlandı. Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız  
10.07-14.07.2017   22 Öğretim Üyesi katılımıyla 10Temmuz – 14 Temmuz tarihleri arasında ilk grup Eğitici Formasyonu Eğitimi tamamlandı. Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız Toplantı Fotoğraflarını Görüntülemek İçin Tıklayınız
06.07.2017 2017/06 • Çalışma Grupları bir araya gelerek akreditasyon bilgisi verildi.
• Çalışma gruplarının kendi içinde Anabilim Dalı oluşturup koordineli bir şekilde bir araya gelinerek gruplar halinde çalışma yapılmasına karar verildi.
• Çalışma gruplarının yaz döneminde eğitim alması konusunda çalışmalar yapılmaya başlandı.
• Çalışma gruplarının akredite olması için ders dönemlerine göre dağılım yapılmasına karar verildi. Ölçme ve
• Değerlendirmede öğrencilerle çalışılmasının faydalı olabileceği kararına varıldı.
• Her grupta öğrenci temsilcileri olması programın yürütülmesinde çok faydalı olacağına karar verildi.
• Akreditasyona başlama sürecimizden bu yana içinde bulunan durum tespit edilip ardından hangi durumda olduğumuzu görüp eksikleri çıkarıp bunun üzerinde çalışılmalar yapılması uygun bulundu. Eğitici Formasyonu
Eğitimine karar verildi.

Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız

 
29.06.2017 2017/05 • Çağdaş tıp eğitiminin gerekleri arasında yer alan, klinikte gerçek hasta ile karşılaşmadan önce iletişim becerileri konusunda eğitim verilmesi, yapılandırılmış objektif klinik sınavların hazırlanması, iyi hekimlik uygulamaları programı gibi etkinlikleri başlatması sebebiyle Prof.  Dr. İskender SAYEK ile yapılan görüşmeler yapıldı.
• Yapılan görüşmeler Öğretim Üyelerimizle paylaşıldı.
• Yatay ve dikey entegrasyona geçişin nasıl olabileceği ve Öğretim Üyesi sayısının yeterli olup olmadığı konuşuldu.
• Eğitim komisyonuna ders programının ÇEP e göre değerlendirilmesi ve ÇEP e hangi yollar ile uyum sağlayabileceğimiz görüşüldü. 
Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız  
22.06.2017 2017/04 09.06.2017 tarihinde kurum yöneticileriyle yapılan ziyaretler sonucunda fakültemize katacağı faydalar ve görüşler hakkında görüşüldü.
• ÇEP (Çekirdek Eğitim Programı) % 100 uyumlu olabilmek için derslerin hangi programda yapılması gerektiği görüşüldü.
• ÇEP in kendi programımıza oturtulup öğrenciye en verimli nasıl olabileceği görüşüldü.
• UTEAK ın sitesinden Tüzük- Yönetmelik yönergeleri incelendi.
Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız  
21.06.2017   Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet öncesi akreditasyon çalışmaları kapsamında Tekirdağ Tabip Odası (TTO) Yönetim ve Eğitim Komisyonu üyeleriyle Tabip Odası binasında 21.06.2017 tarihinde aşağıdaki gündemle toplanıldı ve işbirliği kararı alındı.
1-Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Mezuniyet Öncesi Eğitim için Akreditasyon çalışmalarına başlayacağı bilgisi ve süreçte birlikte çalışabilmenin planlanması,
2-Akreditasyon sürecinde paydaş kurumların rolünün değerlendirilmesi ve beklentilerinin alınması,
3- Sahadan Tabip Odası Eğitim Komisyonuna yapılan geribildirimle doğrultusunda tıp eğitiminde toplumun ve sağlık çalışanlarının gereksinimlerinin doğru belirlenebilmesi,
4- Sürekli Tıp Eğitimi - Mezuniyet Sonrası eğitim etkinlikleri ve işbirliği çalışmaları,
5- Nasıl bir hekim mezun etmeliyiz konusunda beklentilerin alınması ve TUS’un eğitimi etkileme süreci
6- Öğretim üyelerinin, istek, beceri, eğitim kaliteleri, eğitici eğitimleri konusunda beklentilerin paylaşılması
7-Tabip Odası ve NKU TF arasında yapılacak olan ortak toplantılar/eğitim/seminer vb. için ön çalışma yapılması
8- Karşılıklı Görüş ve değerlendirmelerin alınması
9-NKÜ akreditasyon çalışmasına TTO olarak katılım sağlamalı ve destek olmalıyız.
Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız  
09.06.2017 Ziyaret /02 Akreditasyon süresince en doğru şekilde yol alabilmemiz için ;
• Halk Sağlığı Müdürlüğünden Dr. Hacı Bayram ZENGİN ve Dr. Mehmet Mahmut AKDAĞ
• Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Dr. Cengiz BECERİR
• Sağlık Müdürü Dr. Mustafa DÖNMEZ ile makamlarımda ziyaret edilip görüşmeler yapıldı, her konuda yardımcı olmaları teyidi alındı.
Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız  
15.06.2017 2017/03 Tıp Eğitimi Anabilim Dalı üyelerinin çoğunun katılımıyla Ulusal Standartlar ve Hazırlama Kılavuzu tartışıldı. Bu kılavuzlara göre 9 başlık altında çalışmalara karar verildi ve çalışmaları yapacak öğretim üyeleri bölümleri belirlendi.  Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız  
25.05.2017 2017/02 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesine yapılan ziyaret hakkında toplantı yapıldı ve örnek olarak alınmış olan kitapçık incelenerek dağıtılması kararına varıldı. Aynı zamanda tüm üyelere ‘Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartları’ kitapçığının dağıtılıp her Perşembe Saat: 16:30 da toplantı yapma kararı alındı. Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız  
23.05.2017 Ziyaret /01 Akreditasyon Programı ile Eğitim yapan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı ziyaret edildi. Yapılan ziyarette örnek olarak kullanılabilmek için ‘Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartları’ kitapçığı alındı.  Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız  
23.05.2017 2017/01 Tıp Fakültemizde mezuniyet öncesi Tıp Eğitimi programları için uluslararası kabul görmüş  standartlar ile ulusal gereksinimleri bir arada değerlendirerek, Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Standartlarını belirlemek ve sürekli geliştirilmesini sağlamak için Akreditasyon Programını başlatma toplantısı yapılmıştır. Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız  

 

 

 

KOORDİNATÖRLER KURULU TOPLANTISI 

 

KOORDİNATÖRLER KURULU TOPLANTISI 
 1. Her koordinatör bir önceki toplantıda kendisine tanımlanan görevlerden ne aşamada olduğunu paylaştı. Bunlarla ilişkili olarak Sürekli Yenilenme ve Gelişim Koordiantörü 2019-2020 Eğitim-

 

KOORDİNATÖRLER KURULU TOPLANTISI 

 

KOORDİNATÖRLER KURULU TOPLANTISI 
 1. Tıp Eğitimi Anabilim Dalı başkanlığında yönetmelik ve 1 yıllık gelişim raporu